21/07/2024

วัน: 26 มกราคม 2023

บรรยายในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.” ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รุ่นที่ 2

บรรยายในหัวข้อ "การม...

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ และคณะ ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างส่วนกลางและจังหวัดในการรณรงค์การใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.”

ผู้อำนวยการสำนักประช...

ข่าวที่น่าติดตาม