เชียงใหม่-วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เปิดบ้านวิชาการ อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาเซียน ปี 2566 และนิทรรศการศิลปะเพื่อสังคมครั้งที่ 6

เชียงใหม่-วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เปิดบ้านวิชาการ อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาเซียน ปี 2566 และนิทรรศการศิลปะเพื่อสังคมครั้งที่ 6

 

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาเซียน ประจำปี 2566 และนิทรรศการศิลปเพื่อสังคม ครั้งที่ 6 โดยมีนางรัชดาภรณ์  มะลิซ้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ครูวิทยา มุขมณี หัวหน้าแผนกศิลปกรรม กล่าวรายงาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

นางรัชดาภรณ์  มะลิซ้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่กล่าวว่า โครงการเปิดบ้านวิชาการ อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานอาเซียน ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบปกติและการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการเรียนรวม ให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้ได้มาตรฐานระดับประเทศและระดับอาเซียนตามที่กำหนด

นายวิทยา มุขมณี หัวหน้าแผนกวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ กล่าวว่า ตามที่วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ได้จัดโครงการเปิดบ้านวิชาการ อาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน อาเซียน ประจำปี 2566 ในระหว่างวันจันทร์ ที่ 20 – วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดแสดงผลงานของนักศึกษา แผนกวิชาศิลปกรรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้สนใจ โดยเฉพาะผู้เกษียณอายุ ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ผู้สนใจ เห็นคุณประโยชน์ของงานศิลปะ, การผลิตสิ่งของต่าง ๆ จาก เศษหนังหรือวัสดุอื่น ๆ และการออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต เพื่อจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้แก่ผู้พิการและเด็กพิเศษออทิสติก และจัดซื้ออุปกรณ์การ
เรียนการสอนของนักศึกษาแผนกวิชาศิลปกรรม

ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมแสดงผลงานของนักศึกษาแผนกศิลปกรรม สอน 108 อาชีพ วิชางานหนัง ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังเบ็ดเตล็ด สอน 108 อาชีพ วิชาศิลปะเบ็ดเตล็ด สอน 108 อาชีพ วิชาปั้นสร้างสรรค์และแม่พิมพ์หล่อสร้างอาชีพ สาธิตการเต้นลีลาศจังหวะต่าง ๆ วิชาลีลาศเบื้องต้น กิจกรรมการร้องเพลง วิชาการขับ และกิจกรรมอื่น ๆ เช่น สอยดาว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  และสำเร็จผลตามความมุ่งหมาย

 

พัฒนชัย/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม