เชียงใหม่-สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาการบริการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รุ่นที่ 7

เชียงใหม่-สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาการบริการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รุ่นที่ 7

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมพัฒนาการบริการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รุ่นที่ 7 โดยมีนายวัชรายุธ์ กัววงศ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยพลตำรวจตรีปชา รัตนพันธ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นายอนุพงษ์ ทั้งวงษ์สกุล อุปนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ตลอดจนผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ พลตรีหญิงกชกร ไชยบุตร กรรมการบริษัท บจก.คุ้มเสือตระการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง ณ ห้องประชุมคุ้มเสือแม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

นายวัชรายุธ์ กัววงศ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการอบรมพัฒนาการบริการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รุ่นที่ 7
ในพื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้ เพื่อ เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ได้ยกระดับและพัฒนาการบริการสู่มาตรฐานความปลอดภัย เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องพัฒนาการบริการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA (ชา) และ SHA+ (ชาพลัส)

SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration คือ โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่ มีคุณภาพของสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการ

และในวันนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่จะได้มาพบปะหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ คือ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ โดยท่านผู้ประกอบการได้รับฟังทิศทางการท่องเที่ยว การตลาดสำหรับการท่องเที่ยว และแนวทางการพัฒนาที่เราจะก้าวไปด้วยกัน เพื่อยกระดับและต่อยอดให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ด้านพลตำรวจตรีปชา รัตนพันธ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการอบรมพัฒนาการบริการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยภาคการท่องเที่ยวและพบปะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวพื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
โดยความร่วมมือ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ยกระดับและพัฒนาการบริการสู่มาตรฐานความปลอดภัยสุขอนามัย SHA และ SHA+ เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้พบปะตัวแทนจากหน่วยงานส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่) รับฟังทิศทางการพัฒนาและส่งเสริม การท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ไปสร้างความเชื่อมั่นภาคการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ต่อไป

ทั้งนี้ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มีความคาดหวังว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ จะได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมและพบปะพูดคุยครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาคท่องเที่ยว การสร้างงาน สร้างรายได้แก่ธุรกิจ และประโยชน์โดยรวมต่อชุมชน และก่อให้เกิดความยั่งยืนในที่สุด

นภาพร/เชียงใหม่