เชียงใหม่-สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสื่อสารนโยบายธนาคาร ปีบัญชี 2565

เชียงใหม่-สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสื่อสารนโยบายธนาคาร ปีบัญชี 2565

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมสื่อสารนโยบายธนาคาร ปีบัญชี 2565 โดยมีนายมาโนช บัวองค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบาย พร้อมด้วย นายสนอง ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม่ และผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดการประชุม

นายมาโนช บัวองค์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่าตามที่ธนาคารมีความมุ่งหวังในการดำเนินงานปี 2565 บรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ “เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน” โดยการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน ภายใต้แผนวิสาหกิจระยะ 5 ปี (ปี 2564-2568) และแผนปฏิบัติการประจำ ปี 2565

กอร์ปกับปี 2565 มีความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า ประชาชนทั่วไปและกระทบต่อเศรษฐกิจนั้น ในการขับเคลื่อนงานธนาคารให้บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหวัง ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากพนักงานทุกคน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังตามนโยบายของ ฝนบ. “ทำทันที ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ” และนโยบายของ สนจ.เชียงใหม่ คือ “Growth สินเชื่อเคลียร์ NPL และหนี้ขาด กวาด FBI และ สงช. ไม่รอมีนาคม”

ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนงานตามภารกิจธนาคาร บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนสื่อสารนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของ สนจ. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ สนจ.เชียงใหม่ จึงจัดประชุมสื่อสารนโยบายธนาคาร ประจำปีบัญชี 2565

วัตถุประสงค์การประชุม เพื่อสื่อสารและมอบนโยบายการดำเนินงานของธนาคาร ฝนบ. และของ สนจ. ปี บัญชี 2565 เพื่อสร้างความพร้อมและรวมพลังทีมในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญไปสู่เป้าหมาย เพื่อสามารถนำไปขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การปฏิบัติของส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พนักงานและผู้ช่วยพนักงาน ในสังกัด สนจ.เชียงใหม่ จำนวน 565 คน

นายมาโนช กล่าวอีกว่าในปีนี้จะเน้นเรื่องของการฟื้นฟูลูกค้า และยกระดับชุมชนสู่ความยั่งยืน เป้าหมายเนื่องจากเกษตรกร ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา จะทำอย่างไรให้เกษตรกร ลูกค้าฝ่าวิกฤตโควิด ไปให้สามารถอยู่ได้ ปีนี้นอกจากที่จะเข้าไปฟื้นฟูลูกค้าเกษตรกร แก้ไขหนี้สินให้กับพี่น้องเกษตรกร แล้วยังจะเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าให้ลูกค้ามีรายได้เพิ่มและ แก้ไขปัญหาหนี้สินได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

 

พัฒนชัย/เชียงใหม่