19/07/2024

อยุธยา – ”เทศบาลอยุธยาจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์เชิญประดิษฐานในองค์กรปกครองท้องถิ่นสถานศึกษา“

อยุธยา – ”เทศบาลอยุธยาจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์เชิญประดิษฐานในองค์กรปกครองท้องถิ่นสถานศึกษา“

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมี นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ด.ต.สุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมพิธี พร้อม คณะผู้บริหารเสทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารสถานศึกษา 8 แห่ง ครู นักเรียน จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมพิธี โดยมี พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา / เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ที่ วัดศาลาปูนวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

นางรุ่งรัศมี สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องด้วยนโยบายสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลตลอดมา คือการปกป้อง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้น ส่วนราชการต่างๆ จึงมีหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งยวด ใน อันที่จะเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษา พระบรมเดชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติอันประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

 

ซึ่งเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย เป็นบ่อเกิดของความรัก ความสามัคคีนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุก รูปแบบ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทั่วทุก ภูมิภาค ส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติและเป็นรากฐาน ให้ประเทศชาติที่มีความมั่นคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จึงได้จัดทำ “ โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ” เพื่อมอบให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนเห็นถึงความสำคัญของ สถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

ด้านว่าที่ร้อยตรี ดร.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พร้อมใจกันทั้งประเทศในการน้อมใจสมัครสมาน กตัญญูตาและเทิดทูนในพระมหากรุณาธิคุณแห่งได้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญ ปฏิบัติด้วยน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นจึงได้ดำเนิน “ โครงการจัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ” เพื่อมอบให้แก่จังหวัดทุกจังหวัด ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับขั้นพื้นฐาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และนับเป็นพระกรุณาธิคุณสูงสุด ที่ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ กระทรวงมหาดไทย เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25x 11.75 นิ้ว จำนวน 100,000 แผ่น สำหรับพระราชทาน เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป

 

เดชา อุ่นขาว รายงานจากอยุธยา

ข่าวที่น่าติดตาม