ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี จัดสัมมนาปทุมธานีเมืองอัจฉริยะ เปิดแนวคิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยบริหารจัดการเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปทุมธานี มทร.ธัญบุรี จัดสัมมนาปทุมธานีเมืองอัจฉริยะ เปิดแนวคิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยบริหารจัดการเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.66 เวลา 09.30 น. ที่ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานสัมมนาปทุมธานีเมืองอัจฉริยะ โดยมี อาจารย์ณัฏฐกฤษฏ์ ศุภกรพินธคุปต์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดร. พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดปทุมธานี หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เทศบาลท้องถิ่น มหาวิทยาลัย และประชาชนที่สนใจจากในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา เข้าร่วมสัมมนา

นายพงศธร กาญจนจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่มีประชาชนอาศัยอยู่ทั้งในหมู่บ้าน ชุมชน มีโรงงานอุตสาหกรรม มีอัตลักษณ์ วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว มีทรัพยากรต้นทุนธรรมชาติ มีของดีในแต่ละพื้นที่ที่หลากหลาย และกำลังเผชิญกับปัญหาใหม่ๆ อาทิ ปัญหาด้านความปลอดภัย ความแออัดของจำนวนประชากรของชุมชน การจราจร มลภาวะสิ่งแวดล้อม

ทั้งขยะ ฝุ่นละอองในอากาศ ปัญหาสุขภาพ การนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้สอดรับกับบริบทของเมือง จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรง และแก้ปัญหาของท้องถิ่นได้ สามารถใช้นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพความคล่องตัวในการทำธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ส่งเสริมการค้าขายทางออนไลน์ เพิ่มช่องทางการค้าการทำธุรกิจให้กับประชาชน เช่น การเกษตร ท่องเที่ยว และพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น


รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต่อว่า การจัดงานกิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นความร่วมมือกันของภาครัฐสถาบันการศึกษา ภาคเอกชนตลอดจนภาคประชาชน จะเป็นพลังสำคัญในการผลักดันให้ปทุมธานีขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยแนวคิดการสร้างเมืองหรือบริหารจัดการเมือง บนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ชาญฉลาดและเหมาะสม ช่วยแก้ไขปัญหาอันสลับชับซ้อนของเมืองและท้องถิ่น ตลอดจนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพในบริหารเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม


ทั้งนี้ การจัดงาน ปทุมธานีเมืองอัจฉริยะ หรือ PATHUM THANI SMART CITY เป็นงานประชุมสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะอันนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนจาก ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม