นราธิวาส-“น้องขอพี่ให้ ” กองทุนพัฒนาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบอุปกรณ์การกีฬาให้เยาวชนชายแดนใต้

นราธิวาส-“น้องขอพี่ให้ ” กองทุนพัฒนาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบอุปกรณ์การกีฬาให้เยาวชนชายแดนใต้

การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนของกองทุนพัฒนาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้มีโอกาสแสดงศักยภาพทางด้านกีฬา และการเข้า มีส่วนร่วมในกิจกรรมของการออกกำลังกายผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา (CSR) “ หนูอยากเป็น…กองทุนฯอยากให้หนูได้เป็น…” การเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชนได้มีส่วนร่วมครั้งนี้จะทำให้ เยาวชน ประชาชน ได้รู้ถึงการรักสามัคคี การมีวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ ในเกมส์กีฬา ปลูกฝังให้เยาวชนได้เห็นถึงสำคัญของการเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด โดยมีกองทุนฯร่วมภาคีเครือข่าย “ กีฬาเป็นสื่อสร้าง สันติสุข ” จังหวัดชายแดนใต้ ที่คอยให้การสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวของการออกกำลังกายของประชาชน ผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา(CSR )ในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมครั้งที่2 นี้ ได้มีการมอบอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกฟุตบอล ไม้แบดมินตัน ลูกตระกร้อ เป็นต้น ให้กับโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 7 โรงเรียน ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ให้นำไปให้กับเด็กๆ ใช้ในโรงเรียน เป็นการกระตุ้นกิจกรรมส่งเสริมให้การออกกำลังกาย เพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงยิ่งขึ้น.

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 สนามหญ้าเทียมนราเปี่ยมสุข ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย สนับสนุนศักยภาพกีฬา เยาวชน นักกีฬาจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมภาคีเครือข่าย “กีฬาเป็นสื่อสร้าง สันติสุข” จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาสเป็น ผู้แทนเปิดโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา (CSR) ครั้งที่ 2 สามารถครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งโครงการดังกล่าวนับเป็นโครงการที่มีความสำคัญยิ่งตามภารกิจของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และจัดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมกีฬาที่หลากหลาย

ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคม และพัฒนาประเทศที่มุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและการกีฬา เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจร และการใช้การกีฬาและนันทนาการเพื่อพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ ด้วยการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการอีกทั้ง กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทยมีนโยบายขับเคลื่อนการกีฬาชาติสู่ความเป็นเลิศและสู่ระดับอาชีพ ที่เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนในสังคมโรงเรียนที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาและขาดโอกาสเข้าถึงกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา จึงดำเนินการจัดทำโครงการกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อพัฒนาสังคมเพื่อส่งเสริมการสร้างโอกาสและประสบการณ์ในการเล่นกีฬาที่เริ่มจากความพร้อมด้านอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ต่อด้วยการเล่นกีฬาให้สนุกสนาน พัฒนาจิตใจให้เบิกบาน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง ทางด้านกีฬาและต่อยอดสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพได้

นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนราธิวาสให้สัมภาษณ์ว่า ตนเป็นตัวแทนภาคีเครือข่ายสามจังหวัดชายแดนใต้ ขอขอบคุณดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในการให้โอกาสส่งเสริมและสนับสนุน เยาวชน 3จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดทั่วประเทศมีเพียงสามจังหวัดเท่านั้น คือจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพังงา และ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ตนได้เป็นตัวแทนของเยาวชนประชาชนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งกีฬาสามารถเป็นสื่อจะนำไปสู่การสร้างสุขภาพที่ดีมีโอกาสความเป็นเลิศทางการกีฬาและเชื่อมั่นว่ากีฬาสามารถเป็นสื่อสร้างสุขให้คนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้อย่างแน่นอน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม