จันทบุรี-ประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะเราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด “ หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลก และท้องถิ่นเรา ”

จันทบุรี-ประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะเราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด “ หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลก และท้องถิ่นเรา ”

วันนี้ ( 7 พ.ย. 66 ) ที่ห้องประชุมเนินวง ชั้น1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกผลงานระดับจังหวัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะเราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด “ หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลก และท้องถิ่นเรา ” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสื่อในการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจและจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันลดปริมาณขยะมูลฝอย นำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นและสร้างวินัย “ แยกก่อนทิ้ง ”

โดยมีคณะกรรมการร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานระดับจังหวัดตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดผ่านการใช้สื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบคลิปวิดีโอในการเผยแพร่รณรงค์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักการ 3Rs : Reduce Reuse Recycle และพิจารณาคัดเลือกผลงานคลิปวิดีโอประกอบเพลง รี รี รี ซึ่งจังหวัดจันทบุรีมีหน่วยงาน และบุคคลส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น รวม 7 ผลงาน ประกอบด้วย

หน่วยงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี,เทศบาลตำบลคลองพลู,เทศบาลตำบลทับไทร,องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะแจะ อีกทั้ง หน่วยงานระดับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือเทศบาลเมืองจันทบุรี : โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 / โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 , เทศบาลเมืองท่าใหม่ : โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร และประเภทบุคคลทั่วไป ระดับเด็ก เยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี คือ ทีมคลองพลู รักษ์สะอาด จาก เทศบาลตำบลคลองพูล และ ทีมพลับพลาสดใส จาก เทศบาลตำบลพลับพลา

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

ข่าวที่น่าติดตาม