การชำระบัญชีของพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566

การชำระบัญชีของพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้รับแจ้งจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าได้ดำเนินการชำระบัญชีให้แก่พรรคการเมืองที่สิ้นสภาพตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เสร็จสิ้นแล้วเพิ่มเติมอีก จำนวน 1 พรรคการเมือง (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2566) คือ พรรคพลังพลเมืองซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ที่กำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนพรรคการมือง ปัจจุบันมีพรรคการเมืองที่สิ้นสภาพหรือยุบ อยู่ในขั้นตอนที่สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินดำเนินการชำระบัญชีจำนวนทั้งสิ้น 46 พรรคการเมือง

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกิจการพรรคการเมือง โทรศัพท์ 0 2141 8470 หรือบริการสายด่วน 1444

————————-

ข่าวที่น่าติดตาม