ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีเตรียมแผนการบริหารจัดการน้ำ รับมือสถานการณ์เอลนีโญ

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีเตรียมแผนการบริหารจัดการน้ำ รับมือสถานการณ์เอลนีโญ

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.66 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดปทุมธานีเพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้มีเสถียรภาพ มั่นคง ยั่งยืน สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำตามศักยภาพของพื้นที่ และแนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ซึ่งให้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการผ่านระบบ Thai Water Plan และต้องเสนอผ่านคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด คณะกรรมการลุ่มน้ำ และคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ให้ความเห็นชอบ ในการประชุมพิจารณาภายในเดือนธันวาคม 2566 โดยในการประชุมนี้ ได้ให้คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จังหวัดปทุมธานีด้วย นอกจากนี้ ที่ประชุมได้นำเสนอมาตรการรับมือฤดูฝน เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ ที่คาดการณ์ว่า จะเกิดยาวนานต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน 256 และส่งผลให้ปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ มีจำนวนน้อย จึงให้เฝ้าระวัง และดำเนินการตามมาตรการได้แก่ 1) จัดสรรน้ำให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญที่คณะกรรมการลุ่มน้ำกำหนด 2) ควบคุมการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง และ 3) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในทันที

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม