ปทุมธานี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มุ่งการค้นหาอัตลักษณ์ และตัวตนของความเป็นจังหวัดปทุมธานี

ปทุมธานี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มุ่งการค้นหาอัตลักษณ์ และตัวตนของความเป็นจังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยมี นางสาววรินทร ปพนธนัตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดปทุมธานี คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ที่ประชุมได้นำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาส ๔ ซึ่งมีผลกการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


๑) บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ๒) กลุ่มงานเกษตร (โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี) ๓) กลุ่มงานแปรรูป (โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี) และ ๔) กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชน (โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี) พร้อมทั้งได้เห็นชอบให้มีการเตรียมความพร้อมจัดทำแผนงาน/โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเห็นชอบมอบภารกิจให้หน่วยงานจัดทำโครงการของบยุทธศาสตร์จังหวัดปทุมธานี ปี ๒๕๖๘ โดยเป้าหมายมุ่งการค้นหาอัตลักษณ์ และตัวตนของความเป็นจังหวัดปทุมธานี เพื่อนำมาพัฒนา ต่อยอด สานต่อ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม