ประกาศผลการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม่

ประกาศผลการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเลือกตั้งใหม่

​​ด้วย ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 สั่งให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ใหม่ ด้วยเหตุนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งระจำเทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว ด้ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ใหม่ โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566

วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
กรณีเลือกตั้งใหม่ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17
แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นนายกเทศมนตรีตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่
นางสาวลำพรรณ คำแหงพล

​​ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไมเป็นการตัดหน้าทีและอำนาจ
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า
การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

​​อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดจักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

​​ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

——————————————-

ข่าวที่น่าติดตาม