ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกรณีแทนตำแหน่งที่ว่า โดยกำหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 และวันที่
30 กรกฎาคม 2566 ด้วยเหตุดังต่อไปนี้

​​1. กรณี จ่าสิบเอก ไพศาล อุตตะมะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเลือก เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566

​​2. กรณี นายศักดิ์นรงค์ วงษ์ศักติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสวาท เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ได้ลาออก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

​​3. กรณี นายเกษม วงค์ตาหล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 6มิถุนายน 2566

​​4. กรณี นายทวีศักดิ์ บุญพามา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้ลาออกเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566

​​5. กรณี นายสุพจน์ บุญยิ่งยงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกไข่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้ลาออก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566

​​6. กรณี นายชโยดม ภารฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566

​​7. กรณี นายชัชชัย พนาพิสัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้ลาออก เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566

​​8. กรณี นายชวลิต อุดพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ได้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565

​​9. กรณี นายอุทัย คะระนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566

​​10.กรณี นายศักดิ์ศิลป์ เพชรนก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เขตเลือกตั้งที่ 14 อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลาออก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566

​​11. กรณี นายอาสมัน มฮำมัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้ลาออก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566

​​12. กรณี นายจรินทร์ บุญเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ เขตเลือกตั้งที่ 17 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566

วันนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการการเลือกตั้พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งทีว่าโดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้งได้มีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ดังนี้

​​1. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเลือก เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีได้แก่
นายวิชัย ธรรมจง

​​2. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสวาท เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ได้แก่
นางสีแพง ผงทอง

​​3. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้แก่ นายฉลอง เชื้อดวงผูย

​​4. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้แก่ นางทัศนี ศรีโพน

​​5. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกไข่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ นายพรพิสิษฐ์ ระหงษ์

​​6. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเทพ เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ นายธงชัย ศรีชะนะ

​​7. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้แก่ นายสุบิน ทะเลรอบดอย

​​8. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ นายวีระ เขน่วม

​​9. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ได้แก่ นางใกล้รุ่ง แก้วพิณ

​​10. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลละอาย เขตเลือกตั้งที่ 14 อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ นายสุทัศน์ บุญจันทร์

​​11. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ นายอีเลียส มัคตา

​​12. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ เขตเลือกตั้งที่ 17 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ได้แก่ นายนิพนธ์ ทองยอด

​​ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจขอคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรร

​​อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จักได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งทราบต่อไป

​​ส่วนรายละเอียดการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถติดตามหรือสอบถามได้ทาง www.ect.go.th application Smart Vote และสายด่วน 1444

——————————————–

ข่าวที่น่าติดตาม