ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ ให้โอวาทนักเรียนนายเรือใหม่ มุ่งมั่นสร้างรากแก้วของ กองทัพเรือ

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ต้อนรับและให้โอวาท นักเรียนนายเรือชั้นใหม่ มุ่งมั่นที่จะสร้างรากแก้วของกองทัพเรือ ให้มีขีดสมรรถนะ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพทหารเรือ และด้านภาวะผู้นำคุณธรรมจริยธรรม และย้ำให้นักเรียนนายเรือชั้นใหม่ เตรียมพร้อมสำหรับการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศ

เมื่อ 3 มี.ค.65 เวลา 12.45 น. พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนนายเรือชั้นใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ และนายทหารปกครอง ของโรงเรียนนายเรือ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ลานสวนสนามโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ


ในการนี้ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนนายเรือชั้นใหม่ ซึ่งเป็นนักเรียนนายเรือรุ่นที่ 120 ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร โดยเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 63 จำนวน 91 นาย ประกอบด้วยผู้ที่สังกัดกองทัพเรือ 81 นาย และสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจน้ำ) 10 นาย ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ แสดงความมุ่งมั่นว่าโรงเรียนนายเรือ จะสร้างนักเรียนนายเรือให้มีขีดสมรรถนะ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพทหารเรือ และด้านภาวะผู้นำ คุณธรรมจริยธรรม

เพื่อให้เป็นรากแก้วของกองทัพเรือที่มีความเข้มแข็ง และขอให้นักเรียนนายเรือชั้นใหม่ เตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ภายในประเทศ ร่วมกับนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 ซึ่งกำหนดการฝึกระหว่าง 20 มีนาคม ถึง 5 เมษายน 2565 รวม 17 วัน โดยมีเรือหลวงเจ้าพระยา และเรือหลวงบางปะกง เป็นเรือฝึก และมีเส้นทางเดินเรือในอ่าวไทย ระยะทางรวม 1,872 ไมล์
ในปัจจุบัน มีนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 – 4 ซึ่งเป็นนักเรียนนายเรือรุ่นพี่ กำลังฝึกภาคปฏิบัติในทะเล อยู่ต่างประเทศ อยู่ในขณะนี้

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม