อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน/นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน/นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 


วันที่ 28 มกราคม 2565 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมฯ จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน/นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียนให้แก่นักเรียน และนักศึกษา ตามความเหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง ชุมชนท้องถิ่น โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมซึ่งหนึ่งในกิจกรรมนี้คือ กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีรายได้ที่เหมาะสมกับวัย โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รู้จักคุณค่าของการทำงาน, เพิ่มทักษะด้านอาชีพก่อให้เกิดรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและเป็นการเปลี่ยนแปลงค่านิยมในการทำงานที่พึงประสงค์ รวมถึงพฤติกรรมที่สร้างสรรค์และห่างไกลจากสิ่งที่ไม่เหมาะสม


สำหรับในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 27 คน เพื่อปฏิบัติงานประจำกองต่าง ๆ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, บึงราชนก ,สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 เมษายน 2565 (จำนวนวันปฏิบัติงานตามกำหนดไว้ในสัญญาจ้าง จำนวน 36 วัน เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ได้รับค่าตอบแทนวันละ 300 บาท(ปฏิบัติงานเต็มวันไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาพักผ่อน) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก ในวันและเวลาราชการ ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัครได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-5532-1304-5 และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ppao.go.th.


ธันย์ชนก ทองเพิ่ม รายงานข่าวพิษณุโลก

ข่าวที่น่าติดตาม