ทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

 


เมื่อวันที่ 27 ม.ค.65 เวลา 09.00-14.30 น. หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน/1 ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตราด ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด ซึ่งมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน มีหน่วยงานราชการ เอกชน และเครือข่าย ที่มีบทบาทเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวน 20 หน่วย เข้าร่วมประชุม อาทิ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด (ศรชล.จว.ตราด) ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตราด ฯลฯ เข้าร่วม


โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงภารกิจการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของหน่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามกรอบแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง พ.ศ.2561-2580 เพื่อเสนอในที่ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดตราด เพื่อดำเนินการต่อไป


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม