25/07/2024

นครนายก – พิธีเปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มาพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

นครนายก – พิธีเปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มาพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ที่โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัฒกรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มาพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยมีนายสมหมาย เกตุแก้ว กรรมการสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

 

พร้อมมีหัวส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน อำเภอบ้านนา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลทองหลาง ตำบลบ้านพร้าว ตำบลป่าขะ ตำบลพิกุลออก และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธีเปิดและสัมมนาจำนวน 120 คน พร้อมแจกหัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลาย วัสดุอืนทรีย์ทำปุ๋ยหมัก แก่ประชาชนที่มาร่วมในพิธีเปิดการสัมมนาฯ จำนวนคนละ 15 ถุง โดยมีนายปรเมศร์ วีพระโสภณ เกษตรอำเภอบ้านนา มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

   

ด้วยการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการบริหารจัดการวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้มาเป็นปัจจัยการผลิต รวมทั้งลดต้นทุ่นการผลิตของเกษตรกร โดยเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน ด้วยการนำหัวเสื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายวัสดุอินทรีย์มาย่อยสลายตอซังข้าวเพื่อทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำทดแทน การใช้ปุ๋ยเคมี

   

ในทั้งนี้รูปแบบการสัมมนาจะเป็นการบรรยายและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องการฝึกปฏิบัติร่วมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่างๆ กับผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและใช้ประผโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 120 คน เป็นต้น
สัมภาษณ์นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม