22/07/2024

ชุมพร – พัฒนาสังคม เพิ่มศักยภาพเครือข่าย อพม. ดูแล กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสทั้งจังหวัด

ชุมพร – พัฒนาสังคม เพิ่มศักยภาพเครือข่าย อพม. ดูแล กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสทั้งจังหวัด

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ปฏิบัติงาน ตามภารกิจ มอบหมายด้วยความทุ่มเท เสียสละ ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน อีกทั้งเป็นกลไกล

ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนในระดับตำบล ให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ให้ได้รับการช่วยเหลือ เยี่ยวยา ฟื้นฟู ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกมิติ กาพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้ม กันต่อการเปลี่ยนแปลงใน ปัจจุบันสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

ได้เล็งเห็นถึงการขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการ”พัฒนาศักยภาพเสริมพลังเครือข่าย อพม.” มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 90 คน ประกอบด้วย แกนนำอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดชุมพรจำนวน 80 คน จากอาสาสมัครฯ ทั้งหมดจำนวน 4,385 คนข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน One Home wม. ชุมพร จำนวน 10 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ อพม.ไห้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแล

ช่วยเหลือ และพัฒนากลุ่มเปราะบาง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มนุษย์ (อพม.) สามารถ นำความรู้ความเข้าใจในงานด้านการพัฒนาสังคมตามระเบียบกฎหมาย ไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/อำเภอ เป็นศูนย์กลางประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในระดับพื้นที่

ธนากร โกศลเมธี รายงาน 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม