21/07/2024

ปทุมธานี เตรียมจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในจังหวัด

ปทุมธานี เตรียมจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในจังหวัด

 

   

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.67 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2567 โดยจังหวัดปทุมธานี ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ.2567 จากเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

   

สำหรับการดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. เป็นวงเงิน จำนวน 3,750,000 บาท ที่ประชุมจึงพิจารณาให้สำนักงานส่งจังหวัดปทุมธานี ประกาศเชิญชวนส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานี ส่งโครงการ แผนงาน หรือกิจกรรมที่สนับสนุนการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และลดอัตราการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ รวมถึงการใช้รถใช้ถนนเพื่อขอรับจัดสรรเงินกองทุนดังกล่าว ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2567 ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม