18/07/2024

ขอนแก่น – เป็นที่1 ร.ร.กวดวิชาแก่นวิทย์ ติวนร.สอบเข้า ม.1,ม.4 โรงเรียนดังได้กว่า 160 คน

ขอนแก่น – เป็นที่1 ร.ร.กวดวิชาแก่นวิทย์ ติวนร.สอบเข้า ม.1,ม.4 โรงเรียนดังได้กว่า 160 คน

 

 

วันประกาศความสำเร็จกวดวิชาแก่นวิทย์รุ่นที่ 29 สอบติดมากที่สุด อันดับ 1 แก่นวิทย์หรือ KW.Center เปิดสอนมานานกว่า 29 ปี ในระดับชั้น ป.1 ถึง ชั้น ม.6 ปีนี้เด็กสอบติด มากกว่าทุกปีและสอบได้อันดับ 1 Gifted โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และสอบได้อันดับ 1 Gifted โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นชั้นป.3 ตลอดจนกวาดเรียบสอบติดโรงเรียนชื่อดัง จากสถิตินักเรียนที่สอบได้ Gifted / SMTE และ EP ประจำปีการศึกษา 2567 สอบติดรวม 130 คนและรอบห้อง Premium/Gold ของทุกโรงเรียน จำนวนรวมกว่า 160 คน

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 29 เม.ย. 2567 ที่ โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ K.W.CENTER  เลขที่ 1/11 ถนนสถิตยุติธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผศ.ดร.กนกอร  บุญมี ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ หรือ KW.Center เป็นประธาน มอบรางวัลแก่นักเรียนที่สอบติดโรงเรียนชื่อดังในจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนในจังหวัดใกล้เคียงได้มากที่สุดของรุ่นที่ 29  โดยมี คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมงาน

ผศ.ดร.กนกอร  บุญมี  ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ หรือ KW.Center  กล่าวว่า วันประกาศความสำเร็จกวดวิชาแก่นวิทย์รุ่นที่ 29 สอบติดมากที่สุด อันดับ 1 แก่นวิทย์หรือ KW.Center เปีดสอนมานานกว่า 29 ปี ระดับชั้น ป.1 ถึง ชั้น ม.6 กับความภูมิใจอย่างต่อเนื่อง กว่า 29 ปี พร้อมสอน On site Online กับการเตรียมพร้อมสอบ ONET, และการวางแผนการสอบเข้า ม.1,ม.4 ทุกโปรแกรม ทุกโรงเรียน คลังข้อสอบเก่า จำนวนนับพันข้อ และ ระบบประเมินที่ยอดเยี่ยม ช่วยผู้ปกครองในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่จะสมัครสอบ และอาจารย์ที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์จากโรงเรียนชื่อดังในจังหวัดขอนแก่น

ผศ.ดร.กนกอร  กล่าวอีกว่า ต้องขอขอบคุณทีมงาน ครู อาจารย์มืออาชีพที่ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนให้ได้รับความสำเร็จ ผลงานน่าภาคภูมิใจปีนี้ 1.ในภาพรวมนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น พัฒนาการด้านวิชาการดีขึ้น
ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ สอบเข้า ม.1 รอบ Gited โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้องคู่ขนานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้อง SEM โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ,โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ,โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ห้อง Gifted โรงเรียนกัลยาณวัตร ห้อง Gifted สอบได้รวมจำนวน 130 คนและรอบห้อง Premium/Gold ของทุกโรงเรียน จำนวนรวมกว่า 160 คน 2. สอบเข้า ป.3 Gifted อันดับ 1 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คือ เด็กชายพุทธรักษ์ โพธิ์สาสิม (น้องณพุท) ,3. ผลการสอบเข้า ม.1 Gifted อันดับ 1 , อันดับ 3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คือเด็กชายณรัฐกรณ์ โคตรศรีวงษ์ (น้องฮ่องเต้) ,Gifted อันดับ 1

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คือเด็กหญิงพุทธิมา มูลตรี (น้องพรีม) เรียนหลักสูตร ป.6 Gified/SMTE ตลอดปี
สอบติดทุกโรงเรียน ได้แก่ สอบได้อันดับ 3 Gified โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ,โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลย ,SEM โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เด็กชายปัณณวัฒน์ ศรีพุทธา เรียนหลักสูตร ป.6 Gifted/SMTE ตลอดปี
สอบติดทุกโรงเรียน ได้แก่ ห้องคู่ขนานโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มข.,โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภราชวิทยาลัยเลย ,โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุพาภรณ์ราชวิทยาลัยกาพสินธ์
,สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เด็กหญิงณัฐณิชา ปียะอมรเมธา เรียนหลักสูตรป.6 ติวเข้า ม.1 English Program
สอบติด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (นานาชาติ)English Program โงเรียนขอนแก่นวิทยายน ,4. ผลการสอบเข้า ม.4 คือนายสุรวีร์ จันทมาตย์ ม.4 Gifted Math โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้องSMG (สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ,
ห้องวิทย์ คณิตทั่วไป โรงเรียนสาธิตมอดินแดง
เด็กหญิงปวีณรัตน์ เพียสังกะ สอบได้ ม.4 Gifed Science โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
จากสถิตินักเรียนที่สอบได้ Gifted / SMTE และ EP ประจำปีการศึกษา 2567 สอบติดรวม 130 คน
กวดวิชาแก่นวิทย์ ลำดับที่ 1.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สอบติดรวม 50 คน,ม.1 ห้อง Giftedจำนวน 13 คน สำรอง 11 คน,ม.1 ห้อง SMTEจำนวน 3 คน สำรอง 6 คน,ม.1 ห้อง EPจำนวน 7 คน สำรอง 2 คน ม.4 ห้อง Gifted จำนวน 2 คน สำรอง 2 คน ลำดับที่ 2.โรงเรียนวิทยาศาสตร์อุพาภรณราชวิทยาลัย สอบติดรวม 20 คน,ม.1 จำนวน 14 คน สำรอง 6 คน ลำดับที่ 3. โรงเรียนกัลยาณวัตร สอบติดรวม 9 คนม.1 ห้อง Giftedจำนวน 6 คน สำรอง 2 คน ม.1 ห้อง EP จำนวน 1 คน ลำดับที่ 4.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สอบติดรวม 13 คน,ม.1 ห้อง Gifted จำนวน 3 คน สำรอง 2 คน ม.1 ห้อง EP จำนวน 3 คน สำรอง 1 คน ,ม.1 ห้องภาษาจีน (CHP) จำนวน 2 คน,ม.4 ห้อง Gifted จำนวน 2 คน ลำดับที่ 5.โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบติดรวม 16 คน,ม.1สาธิตศึกษาศาสตร์ จำนวน 12 คน สำรอง 1 คน ม.1 สาธิตนานาชาติ จำนวน 3 คน
6.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบติดรวม 16 คน ,ม.1 ห้อง SEM จำนวน 5 คน
ม.1 ห้องประเภทคัดเลือก 11 คน .โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สอบติดรวม 3 คน ห้อง Gifted จำนวน 3 คน 8. โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี สอบติดรวม 1 คน ห้อง ISM จำนวน 1 คน 9.โรงเรียนมัญจาศึกษา สอบติดรวม 1 คน ห้อง EP จำนวน 1 คน
10.โรงเรียนอัสสัมชัญชลบุรี สอบติดรวม 1 คน
*หมายเหตุ*ข้อมูลนี้รวมเฉพาะข้อมูลที่ได้รับแจ้ง / ได้รับทราบจากประกาศของโรงเรียนต่างๆเท่านั้น
5 มีนาคม 2567
ด.ช.ณรัฐกรณ์  โคตรศรีวงษ์  (น้องฮ่องเต้) นักเรียนชั้นป. 6 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก กล่าวว่า สอบเข้าม. 1 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้อันดับที่ 1 หลักการ ในการอ่านหนังสือของการเตรียมสอบ คือ อ่านหนังสือวิทยาศาสตร์วันละ 50 ข้อ คณิตอ่านวันละ 10 ข้อ และวิชาภาษาอังกฤษอ่านวันละ 25 ข้อ ตนได้มาเรียนที่โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์แห่งนี้ เพราะคุณครูสอนดีเป็นกันเอง นักเรียนเข้าใจง่าย และโตขึ้นอยากเป็นหมอเพื่อรักษาคนป่วย
ด.ญ.พุทธิมา  มูลตรี (น้องพรีม) จากโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก กล่าวว่าตนสอบได้โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภราชวิทยาลัยเลย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสารคาม ห้อง SEM และได้อันดับที่ 3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนห้อง Gifted ที่ตนเลือกเรียนที่โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ก็เพราะ อาจารย์สอนเข้าใจง่าย เข้าใจเด็ก สอนดี และโตขึ้นอยากจะเป็น หมอฟันหรือ ทันตแพทย์
ด.ช.มิ่งธาฟ้า  เพียรทอง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก กล่าวว่า ต้นสอบ เข้า ม. 1 ได้โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลย และโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยกาฬสินธุ์ หลักการในการอ่านหนังสือของตนคือ อ่านวิทยาศาสตร์วันละ 40 ข้อ วิชาคณิตศาสตร์วันละ 20 ข้อ และวิชาภาษาอังกฤษวันละ 40 ข้อ คุณครูที่โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์จะแนะนำวิชาที่จะให้เรียนและให้สอบ เพื่อเป็นแนวทางในการสอบ ว่าเราต้องเสริมในเรื่องอะไรบ้าง อยากจะฝากถึงน้องๆทุกคนว่าถ้าเราพยายามเราก็จะสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการได้ ตามความฝัน
ด้าน นายสุรวีร์   จันทมาตย์  กล่าวว่า ตนสอบได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สอบเข้า ม.4 Gifted Math โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  และโรงเรียนสาธิตมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องทั่วไป ที่มาเรียนที่กวดวิชาแก่นวิทย์ เพราะครูสอนดี ให้ทำข้อสอบที่ตรงประเด็น ครูก็สอนดีทำให้เด็กไม่ต้องเครียดในการเรียน เวลาเรียนก็จะอ่านหนังสือเยอะๆ และฝึกทำโจทย์เยอะๆ อาทิตย์นึงก็จะเรียนทุกวัน
และสุดท้าย ด.ญ.ปวีณรัตน์ เพียสังกะ กล่าวว่า ตนสอบ ม.4ได้โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้อง Gifed Science และโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลย อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนมาเรียน ที่โรงเรียนกวดวิชาแก่นวิทย์ คุณครูสอนเข้าใจง่าย และเอาใจใส่เด็กๆทุกคน พร้อมทั้งติวข้อสอบตรงประเด็น.

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม