ตราด-สถานีควบคุมข่ายวิทยุสมัครเล่น จ.ตราด จัดทําบุญถวายภัตตาหารเพลและจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566

ตราด-สถานีควบคุมข่ายวิทยุสมัครเล่น จ.ตราด จัดทําบุญถวายภัตตาหารเพลและจัดประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 10.30 น.วันที่ 9 ธันวาคม 2566 โดยมี นายปรีชา อยู่คง นายกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่น จ.ตราด ได้เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายเพลพระสงฆ์ จํานวน 5 รูป โดยมีพระอธิการสิน ฐานธมโม เจ้าอาวาสวัดลำดวน จ.ตราด หลักเสร็จในพิธีทางสงฆ์ นายปรีชา อยู่คง นายกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดตราด ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี 2566 จํานวนสมาชิกตลอดชีพ 204 คน และเพิ่มในปี 2566 อีกจํานวน 5 คน เข้าร่วมประชุม กว่า 30 คน โดยในที่ประชุมได้มีการชี้แจงรายรับรายจ่ายของสมาคมนักวิทยุสมัครเล่น จ.ตราด เพื่อความเป็นระเบียบของทางสมาคมนักวิทยุสมัครเล่น จ.ตราด

ในการนี้ทางประธานได้ชี้แจงในที่ประชุมผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯจะต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมคมด้วยตนเอง ณ.ที่สํานักงานสมาคมนักวิทยุสมัครเล่น จ.ตราด ในเวลาเปิดทําการ พร้อมหลักฐาน สําเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจําตัวประชาชน พร้อมรูปหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป ติดต่อได้ที่นายกสมาคมได้ที่เบอร์โทร 097-9561956 พร้อมกันนี้ประธานได้แจ้งในที่ประชุมว่าในครั้งนี้ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีขึ้นทุกๆปี เพื่อให้ทางสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดตราดได้พบปะพุดคุยดําเนินงานได้ตลอดให้มีประสิทธิภาพ ทางสมาคมนักวิทยุสมัครเล่น จึงได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ขึ้นของทุกปี ที่สถานีควบคุมข่ายวิทยุสมัครเล่น ต.หนองเสม็ด อ.เมืองตราด จ.ตราด โดยในที่ประชุมได้มีการประชุมชี้แจงเรื่องรายรับรายจ่ายที่ผ่านมาและกิจกรรมต่างๆของสมาคมนักวิทยุสมัครเล่น จ.ตราด และพร้อมได้จัดงบสํารองไว้รองรับแล้วเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆในสมาคมไว้แล้ว เพื่อให้ดําเนินการต่อไปให้ดีขึ้น และได้ชี้แจงเรื่องบัญชีของ HS2 AGH

และได้ชี้แจงเรื่องสถานภาพสมาชิกของสมาคมที่ตลอดชีพและสมาชิกรายปีที่ยังไม่หมดอายุ และหมดอายุแล้วให้รีบต่อใบอนุญาติ เพื่อใช้วิทยุสื่อสารให้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่ทางสมาคมได้ตั้งไว้พร้อมด้วยกิจกรรมผลงานที่ได้ดําเนินงานของสมาคมที่ผ่านมา ของหน่วยงานอื่นๆและในสมาคมฯต่อไป พร้อมกันนี้ได้มีการชี้แจ้งในที่ประชุมและได้ลงมติในที่ประชุมในการเปิดบัญชีว่าที่คณะกรรมการและสมาชิกพร้อมใจกันยกมือและตกลงมติในที่ประชุม จากนั้นนายยกสมาคมฯได้ชี้แจงการจัดสมัครอบรมและสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นจะจัดสอบอบรมในวันที่ 29 มิถุนายน 2567 พร้อมให้สมาชิกทุกคนให้ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปด้วย พร้อมเตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กของทางสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดตราดด้วย


โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านสามัคคีได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาการบริจาคทุนอุปรณ์การที่ทําความสะอาดบริเวณสถานที่ของสถานีวิทยุสมัครเล่นจังหวัดตราดที่ผ่านมาช่วงนี้ก็ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วด้วยดีในการประชุมในวันนี้ก็ได้เป็นไปอย่างเรียบร้อยด้วยดีและนายกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจึงได้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกและคณะกรรมการทุกท่านที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันทําบุญในวันนี้ได้ทั้งหมด 16,500บาท ในวันนี้ด้วยดีตลอดมา

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี จ.ตราด 095-4399425
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงาน 062-7584334

ข่าวที่น่าติดตาม