(สุรินทร์) ททท.สุรินทร์ ชี้แจงทิศทางการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดอีสานใต้ สุรินทร์ – ศรีสะเกษ

(สุรินทร์) ททท.สุรินทร์ ชี้แจงทิศทางการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดอีสานใต้ สุรินทร์ – ศรีสะเกษ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น. ณ ห้องสยามมงคล โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ กำหนดจัดกิจกรรมชี้แจงทิศทางการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรับทราบถึงแนวทางส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ของ ททท. สำนักงานสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้เกิดเกิดประสิทธิภาพด้านความร่วมมือของผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(Stakeholder)ในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่ง ททท. สำนักงานสุรินทร์ ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการส่งเสริมการตลาดร่วมกับพันธมิตรทางการท่องเที่ยว โดยเฉพาะภาคีเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน ชุมชน รวมทั้ง Soft Power ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการตลาด นางนงเยาว์ จิรันดร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ ได้กล่าวถึงภาพรวมของทิศทางการท่องเที่ยวในประเทศ โดยมุ่งกระจายนักท่องเที่ยวจากพื้นที่ท่องเที่ยวหลักในยังพื้นที่รอง การส่งเสริมตลาดทองเที่ยวภาคอีสาน ด้วยการนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว Soft Power 5F ที่มีศักยภาพ ( Food / Film / Fashion / Festival / Fight ) ผนวกกับความเชื่อ ความศรัทธา (Faith) ของภาคอีสาน

พร้อมทั้งสร้างการรับรู้สู่นักท่องเที่ยวกลุ่มวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง 25–60 ปี ผ่านเรื่องราวของวิถีการกิน อาหารถิ่นของภาคอีสาน ด้วยการสื่อสารประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด “อีสานไปไสกะแซ่บ” การนำเสนอเมนูจาน “แซ่บ” ที่มีความโดดเด่นใน 3 หมวดหมู่ ประกอบด้วย อาหารที่ได้รับการจัดอันดับในคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ อาหารชุมชน-ชนเผ่า และอาหารเชิงสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2567 นี้ มีแผนงาน โครงการด้านการส่งเสริมการตลาดหลักๆอยู่ 3 โครงการ 1.โครงการกินอย่างช้าง (Flagship Project) เป็นโครงการหลักที่มีกลยุทธ์ภาพรวมในเรื่องการกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกระแสหลัก โดยเน้นกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้ชื่นชอบในการชิม การรับประทานอาหาร Food Lover / กลุ่มครอบครัวที่เดินทางตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

ส่วนสินค้าและกิจกรรมที่เสนอขาย พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ หลักๆ ก็จะเป็นเรื่องราวของช้าง ซึ่งจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับช้าง ของจังหวัดสุรินทร์ เช่นการจัดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ การจัดงานบวชนาคช้าง กฐินถิ่นช้างใหญ่รวมถึงการนำเสนอความโดดเด่นของประเพณี วัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น ผ้าไหม ข้าวหอมมะลิ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ นำเสนอเรื่องรวมสินค้าที่เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลก ก็คือทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ที่มีคุณลักษณะพิเศษ กรอบนอก นุ่มใน หวานน้อยละมุนลิ้นกลิ่นไม่ฉุน และนอกจากนี้ ยังมีสินค้าและบริการอีกหลายอย่างเช่น หอม กระเทียม ผ้าเบญจศรี สินค้า GI ศรีสะเกษ รวมถึงการนำเสนอความเป็น Sport City เมืองกีฬาต้นแบบ

ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ มีความพร้อมในการนำเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ที่มีการเสนอความพร้อมในการเป็นเมือง 3 ธรรม ธรรมะ ธรรมชาติ 2.โครงการ We Love I-San @สุรินทร์-ศรีสะเกษ โครงการนี้ มุ่งเน้นในเรื่องการเพิ่มและกระจายจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรอง ยกระดับสินค้า บริการทางการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน สะดวก สบาย สะอาด ปลอดภัย และร้างการรับรู้สินค้าการท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น นำเสนอผ่านช่องทาง Social Media ออนไลน์ ออฟไลน์ และสื่อต่างๆของพันธมิตรทางการท่องเที่ยว 3.โครงการ 365 วัน Amazing ยิ่งกว่าเดิม In สุรินทร์ – ศรีสะเกษ โครงการนี้ เน้นการกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ขยายวันพักค้างที่เพิ่มขึ้น

สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นำเสนอประสบการเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงการที่ได้ให้นักท่องเที่ยวได้ค้นหาและร่วมออกเดินทางด้วยตัวเองตลอดทั้งปี การจัดกิจกรรมวันนี้ยังได้เชิญผู้ประกอบการภาคเอกชน ร่วมนำเสนอทิศทางการร่วมมือทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์-ศรีสะเกษ ดังนี้ นางรัชนก วงศ์อารีย์สันติ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ กล่าวถึง ความพร้อมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ นายวีรศักดิ์ พิษณุวงษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ กล่าวถึง การยกระดับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวสู่ทิศทางการค้าในอนาคต นางสาวขวัญทวี ไทยยิ่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ กล่าวถึง ศักยภาพสินค้าท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

นางวาสิตา น้อยพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สทท.) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ นายสุแทน สุขจิตร ผู้ประกอบการ แซตอม ออร์แกนิค ฟาร์ม นำเสนอ การนำเรื่องราวการยกระดับอาหารสู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ นายจักรพงษ์ ส่วนบุญ ผู้ประกอบการ ร้านบารมีบีฟ Baramee beef นำเสนอ การนำเรื่องราวอาหาร เนื้อวากิวสุรินทร์ หากนักท่องเที่ยวมีความสนใจ สามารถสอบถามข้อมูลทางการท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์-ศรีสะเกษ ได้ที่ ททท.สำนักงานสุรินทร์ โทร 044514447-8 หรือ facebook.com/tatsurin/

 

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม