สพม.ขอนแก่น ติวเข้ม ผอ.รร./รอง ผอ.รร.ที่เข้าสู่ตำแหน่งใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ผู้บริหาร พร้อมทำ MOU การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด

สพม.ขอนแก่น ติวเข้ม ผอ.รร./รอง ผอ.รร.ที่เข้าสู่ตำแหน่งใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ผู้บริหาร พร้อมทำ MOU การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด

 

วันที่ 10 พ.ย. 2566 ที่ห้องประชุมแสงทอง สพม.ขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.ศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้รับการบรรจุและแต่งใหม่ จำนวน 23 ราย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน 10 ราย รองผู้อำนวยการโรงเรียน 13 ราย และจัดให้มีการลงนามข้อตกลง(MOU)การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งและพร้อมที่จะรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี ตามองค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลที่ สพฐ. และ ก.ค.ศ.กำหนด

ดร.ศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.ขอนแก่น กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการและการทำ MOU เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ของ สพม.ขอนแก่น ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ทั้ง 23 ราย มีความรู้ความเข้าใจและนำนโยบายของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการเป็นองค์กรคุณภาพ เรียนดี มีความสุข ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างไร และให้ผู้บริหารใหม่รู้จัก สพม.ขอนแก่น รู้จักแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ให้สู่ความสำเร็จด้วยนวัตกรรม SIAO SMART PLUS MODEL ว่าขับเคลื่อนอย่างไร ผู้บริหารใหม่จะแปลง SIAO SMART PLUS MODEL ไปสู่ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน แปลงไปสู่กลยุทธ์ในการปฏิบัติงานที่โรงเรียนให้มีความสุขและประสบผลสำเร็จได้อย่างไร โดยนอกจากผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้จะมีความรู้ความเข้าใจใน 2 เรื่อง หลัก ๆ ข้างต้นแล้ว ยังจะได้รับการเพิ่มพูนสมรรถนะด้านการบริหารจากวิทยากรภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอดีตผู้บริหารจังหวัดขอนแก่น ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว มาถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย เช่น


– ดร.สายัณห์ ผาน้อย รองอธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย อดีต ผอ.สพม.25(ขอนแก่น)
– นายรังสรรค์ เถื่อนนาดี อดีต ผอ.สพม.25(ขอนแก่น) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ.สพม.ขอนแก่น
– ดร.ทวีศิลป์ สารแสน อดีต ผอ.สพม.42(พิจิตร) ผู้แทน กศจ. ใน อ.ก.ค.ศ.สพม.ขอนแก่น
– ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้แทน ก.ค.ศ. ใน อ.ก.ค.ศ.สพม.ขอนแก่น
– ดร.เรืองยศ แวดล้อม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล ใน อ.ก.ค.ศ.สพม.ขอนแก่น และ
– ดร.สุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งนี้ ดร.ศักดา ชัยภัย ผอ.สพม.ขอนแก่น กล่าวในที่สุด

ด้าน ดร.เพ็ญสุดา ฤทธิ์มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังวิทยายน อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น หนึ่งในผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าสู่ตำแหน่งใหม่และเข้ารับการอบรมในครั้งนี้กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ สพม.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารใหม่ทุกๆคนในวันนี้ พวกเราพร้อมที่จะรับความรู้ รับนโยบายและพร้อมที่จะทำงานให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และขับเคลื่อนนโยบายอาชีวนวัตวิถี นโยบายเรียนดีมีความสุข นโยบายโรงเรียนปลอดภัย และนโยบายของ สพม.ขอนแก่น ให้ประสบความสำเร็จ ขอขอบพระคุณ สพม.ขอนแก่นมาก ๆ ที่จัดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ให้แก่พวกเรา

 

……………………………………………………………………….
ประภาส วินิจสิริ
ผู้อำนวยการกลุ่ม DLICT สพม.ขอนแก่น /รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม