สระบุรี-แถลงข่าว วันสิทธิผู้บริโภคสากล ตรงกับวันที่ 15 มีนาคมของทุกปี บ้างก็เรียกว่า “วันผู้บริโภคสากล” หรือ “วันคุ้มครองผู้บริโภคสากล”

สระบุรี-แถลงข่าว วันสิทธิผู้บริโภคสากล ตรงกับวันที่ 15 มีนาคมของทุกปี บ้างก็เรียกว่า “วันผู้บริโภคสากล” หรือ “วันคุ้มครองผู้บริโภคสากล” ถือเป็นวันที่ต้องการให้ทุกคนได้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเองในฐานะผู้บริโภค ซึ่งเป็นข้อควรรู้ที่ไม่ควรมองข้าม

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.นางสาวชลดา บุญเกษม กรรมการนโยบายเขตพื้นที่ภาคกลาง สภาองค์กรของผู้บริโภค นางปฐมพร กัณหา นายกสมาคมผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี
นางณัฐรภา เจตินัย ประธานศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี ร่วมแถลงการณ์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ประสพภัยมาางรถยนต์กรณีรถบัสโดยสารชนต่อม่อสะพานเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า30รายนั้นโดยเฉพาะผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ส่วนทายาทต้องได้สิทธิคุ้มครองสิทธิในการคุ้มครองผู้บริโภคตาม พรบ.ด้วย


ประวัติความสำคัญ วันสิทธิผู้บริโภคสากล มีความเป็นมาอย่างไร?
วันสิทธิผู้บริโภคสากล (World Consumer Rights Day) หมายถึง วันที่ให้ความสำคัญแก่ผู้บริโภคทั่วโลก ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจและตระหนักในสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเคารพและปกป้องสิทธิในการเข้าถึงสินค้าและบริการที่จำเป็นพื้นฐานอย่างทั่วถึงทั่วโลก ประวัติวันสิทธิผู้บริโภคสากล เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1962 เมื่อ “จอห์น เอฟ. เคนเนดี” อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ริเริ่มก่อตั้งวันที่ชื่อว่า Consumer Right Day และได้รับการรับรองจาก สหพันธ์องค์กรผู้บริโภคสากล (Consumers International) ซึ่งมีการกล่าวถึงสิทธิผู้บริโภคขั้นพื้นฐานในเริ่มต้น ดังนี้


สิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร
สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัย
สิทธิที่จะเลือกบริโภค
สิทธิที่จะได้รับการเยียวยา
วันสิทธิผู้บริโภคสากล เริ่มได้รับการรณรงค์อย่างเข้มข้นจริงจัง ในวันที่ 15 มีนาคม 1983 มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม โดยมีการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆ ให้ทุกคนได้ตระหนักรู้สิทธิขั้นพื้นฐานของตัวเอง

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม