สระบุรี/กรมสุขภาพจิตร่วมสาธารณะสุข จัดกิจกรรม”นำวัคซีนมาหาประชาชน” เทศบาลตำบลหินกอง

สระบุรี/กรมสุขภาพจิตร่วมสาธารณะสุข จัดกิจกรรม”นำวัคซีนมาหาประชาชน” เทศบาลตำบลหินกอง

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 9:00 น ถึง 16.30 น. ณ โดมโรงเรียนเทศบาลตำบลหินกองดร.วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับอธิบดีกรมสุขภาพจิต แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ แพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา นายพุทธพงศ์ สุริยะสิงห์ นายอำเภอหนองแค นายประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายธนกร ศรันยภิญโญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายสมชาติ สุจริตรังสี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายแพทย์อนันต์ กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรี แพทย์หญิงอังคณา อุปพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท

นายพนิตเทพ ทัพพะรังสี รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 และนายทนุบูรณ์กองจินดา หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ร่วมกันจัดโครงการ”นำวัคซีนมาหาประชาชน” จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19 ระลอกใหม่ของเดือนเมษายนปี 2564 ขยายเป็นวงกว้างทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขจำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการให้ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะประชาชนในกลุ่มเสี่ยง 608 เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วกรมสุขภาพจิตจึงได้พัฒนาแนวสร้างการสร้างวัคซีนในชุมชนโดยการให้คำแนะนำและแนวโน้มน้าวใจหรือ MI(Motivational Interviewing )เพื่อเป็นแนวทางพูดคุยแนวโน้มน้าวจิตใจของประชาชนที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีนให้เห็นความสำคัญและยินยอมรับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid 19

และได้ร่วมกับกรมการแพทย์พัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย covid 19 หลังรักษาหายในภาวะ (Long Covid ) กรมสุขภาพจิตของโรงพยาบาลศรีธัญญาและศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีให้บริการดูแลจิตใจบุคลากรสาธารณสุขรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีภาวะโดยประเมินความสุขด้วยเครื่อง Smart Pulse ซึ่งเป็นอุปกรณ์ รวมความเครียดและสุขภาพหลอดเลือดหากพบมีความเครียดจะให้การช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการปฐมพยาบาลทางจิตใจทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ดำเนินการแล้วในอำเภอดอนพุด อำเภอหนองโดน และ ดำเนินการต่อในอำเภอหนองแค วิหารแดง และหนองแซง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการรับวัคซีนอย่างถูกต้องและปลอดภัยและอาสาสมัครสาธารณสุขที่เคยติดเชื้อโควิดที่มีภาวะดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือดูแลจิตใจจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับตัวกับวิถีชีวิตใหม่ได้ในวันนี้ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม