พิษณุโลก-หนุนเกษตรกรปลูกข้าวคุณภาพ สร้างรายได้ ผ่านกลไกสหกรณ์

พิษณุโลก-หนุนเกษตรกรปลูกข้าวคุณภาพ สร้างรายได้ ผ่านกลไกสหกรณ์

 


วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจราชการในพื้นที่ลุ่มต่ำบางระกำ กล่าวมอบนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกร มีรายได้ที่มั่นคง โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายศักดิ์ชัย ไชยพุทธ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 1,17,18 นายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ณ บริเวณคลองแยงมุม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก


จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการส่งน้ำเริ่มต้นเพาะปลูกข้าวนาปี โครงการส่งเสริมบางระกำ โมเดล ปี 2565 เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่บางระกำโมเดลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และมอบผลิตภัณฑ์ข้าวในโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวคุณภาพพันธุ์ กข 43 ของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว


ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ได้จัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “สร้างงาน สร้างอาชีพ ด้วยกลไกสหกรณ์” เพื่อแสดงผลงานด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรสมาชิกในพื้นที่บางระกำโมเดล โดยยึดหลักตลาดนำการผลิตของรัฐบาล ขับเคลื่อนดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวคุณภาพพันธุ์ กข 43 ตามมาตรฐาน GAP และจำหน่ายผลผลิตให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวในราคาประกัน ตามบันทึกข้อตกลงใน MOU เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรสมาชิก


สำหรับในปีที่ผ่านมา มีเกษตรสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 372 ราย พื้นที่เพาะปลูก 10,500 ไร่ รับซื้อในราคาตันละ 10,500 บาท ความชื้น 15 % มีปริมาณการรวบรวมผลผลิต 5,790.61 ตัน โดยสหกรณ์ฯ พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่งคง ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่บางระกำโมเดล ต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

ข่าวที่น่าติดตาม