จันทบุรี-คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ วันที่ 2 ติดตามความคืบหน้าการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่

จันทบุรี-คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ วันที่ 2 ติดตามความคืบหน้าการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ ณ วิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ (KMK) เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของเกษตรกร นำไปสู่การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการเกษตร


วันนี้ ( 11 มี.ค.65 ) คณะกรรมมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา นำโดยนายอุดม วรัญญรัฐ หัวหน้าคณะได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและติดตามความคืบหน้าการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเป็นวันที่ 2 โดยมีนางปัทมา นามวงษ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี นางสาวสวรส แดงท่าขาม เกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ นายดิษฐพล รัตนชัย ปลัดอำเภอเขาคิชฌกูฏ และตัวแทนจากเทศบาลตำบลชากไทย ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งคณะกรรมมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ได้รับฟังปัญหา อุปสรรคของเกษตรกร

ณ วิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ (KMK) ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จากสมาชิกแปลงใหญ่ ทั้งนี้ตัวแทนจาก Young Smart Farmer ของจังหวัดจันทบุรีได้ให้ความคิดเห็นประเด็นด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องและสถานการณ์การผลิตลำไยของจังหวัดจันทบุรีซึ่งกำลังได้ผลกระทบด้านผลผลิตและปัญหาด้านแรงงานในขณะนี้ โดยนางจินตนา ชัยยวรรณการ รองโฆษกคณะกรรมาธิการฯ ได้รับทราบการพัฒนา ปัญหา อุปสรรค มังคุดแปลงใหญ่ และสถานการณ์ด้านการเกษตร เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรค นำไปสู่การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการเกษตร เพื่อจะได้สรุปนำเข้าเสนอที่ประชุมใหญ่ต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

ข่าวที่น่าติดตาม