ลำพูน – ทต.บ้านกลางลำพูน kick off PM 2.5 จัดโครงการรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน หวังสร้างความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่งทุกชนิด

ลำพูน – ทต.บ้านกลางลำพูน kick off PM 2.5 จัดโครงการรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน หวังสร้างความร่วมมือประชาชนงดการเผาในที่โล่งทุกชนิด

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 8:30 นาฬิกา ณ บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบล(ทต.)บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน เกี่ยวกับประกาศห้ามเผา ของจังหวัดลำพูน สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความรักความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นปัญหาสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของหมอกควัน หรือ PM 2.5 ที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนโดยตรง ประกอบกับจังหวัดลำพูนได้มีประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่งในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565 นั้น

โดยการจัดโครงการฯในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม การเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดการเผาในที่โล่ง โดยเคลื่อนขบวนออกจากซุ้มประตูเทศบาลฯ ไปตามถนนทางหลวง 1147 สันป่าฝ้าย-บ้านธิ และตลาดอินทร , การประชาสัมพันธ์รณรงค์ผ่านทางเสียงตามสายของเทศบาลตําบลบ้านกลาง , สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ทั้ง12หมู่บ้าน

รวมทั้งขอความร่วมมือฝ่ายปกครองท้องที่ ร่วมกันสอดส่องดูแลกวดขัน ห้ามไม่ให้ประชาชนเผาในที่โล่งทุกชนิด และร่วมปฏิบัติตามประกาศห้ามเผาของจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2565
โดยมีผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลฯ, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ, คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน

ข่าวที่น่าติดตาม