เชียงใหม่-รมช.ศธ. เปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ HCEC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

เชียงใหม่-รมช.ศธ. เปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ HCEC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

 

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดป้ายห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center) หรือห้องศูนย์ HCEC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมีนายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ ห้องศูนย์ HCEC โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ มุ่งมั่นนำพาการศึกษาไทยสู่ยุคใหม่เป็นการศึกษายกกำลังสอง ที่มีความยืดหยุ่น สามารถตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและตลาด โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศทางการศึกษา (Thailand Education Eco – System : หรือ TE2S) ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนสู่ความเป็นเลิศ ผ่าน 3 กลไกขับเคลื่อนหลัก คือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลด้วยความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : หรือ HCEC) แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Plan : หรือ DEEP) และแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : หรือ EIDP) ซึ่งทำงานประสานเชื่อมโยงกันในการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้างให้การศึกษาไทยเป็นการศึกษายกกำลังสองอย่างแท้จริง

ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ HCEC ขึ้น และขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่รับหน้าที่ดูแลและดำเนินงานศูนย์ HCEC ภายใต้กรอบงานที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดไว้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อนักเรียนในการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : หรือ HCEC) ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวม 185 ศูนย์ โดยใช้ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Resources Information Center: หรือ ERIC) เดิมที่ตั้งอยู่ในโรงเรียนประจำจังหวัดและโรงเรียนประจำอำเภอ เป็นที่ตั้งศูนย์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศตามสมรรถนะวิชาชีพ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ตามแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan : หรือ EIDP) ผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Plan : หรือ DEEP) เพื่อนำเก็บข้อมูลลงใน Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ อันเป็นส่วนหนึ่งในการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้างให้การศึกษาไทย ก้าวสู่ยุคใหม่ที่สามารถผลักดันให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้อย่างมีศักยภาพ ทัดเทียมนานาประเทศ และพัฒนาไปสู่การสร้างทุนมนุษย์ที่เป็นเลิศในอนาคต

ดังนั้น โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ ERIC เดิม จึงได้ดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการในการจัดตั้งศูนย์ HCEC ขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งแบบออนไลน์ และแบบห้องเรียนเสมือนจริง (หรือ Virtual Classroom) โดยมุ่งหวังให้เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยสอนและจัดอบรมจากผู้เชี่ยวชาญในเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคนี้ด้วย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงห้องศูนย์ ERIC ให้เป็นห้องศูนย์ HCEC โดยได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นมา จนแล้วเสร็จ ในการนี้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ก (ภาษาอังกฤษ) รับผิดชอบดูแลและดำเนินงานภายใต้กรอบงานที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

พัฒนชัย/เชียงใหม่

ข่าวที่น่าติดตาม