นครนายก – ชุมชนไทยเวียงคีรีวัน ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว และประเพณีเผาข้าวหลาม

นครนายก – ชุมชนไทยเวียงคีรีวัน ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว และประเพณีเผาข้าวหลาม

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น. ณ ลานพิธีตรงข้ามศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านคีรีวัน ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก ชุมชนไทยเวียงคีรีวัน ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา สภาวัฒนธรรมตำบลศรีนาวา ผู้ใหญ่บ้าน ได้จัดพิธีสืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว และประเพณีเผาข้าวหลาม ประจำปี 2565 ของตำบลศรีนาวา โดยมี นายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก เป็นประธาน ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ แก่นใจเด็ด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และนายพีระพล อั้งเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา พัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก การท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนเข้าร่วมพิธี

ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าว และประเพณีเผาข้าวหลาม ของตำบลศรีนาวา เป็นประเพณีที่คนไทย ที่ประกอบอาชีพการทำนาจะยึดถือ และถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าเมื่อได้บูชาแม่พระโพสพ และเรียกขวัญข้าวที่ตกอยู่ท้องนาขึ้นสู่ยุ้งฉางแล้ว ในปีต่อๆไปจะได้ผลผลิตข้าวมากขึ้นปราศจากศัตรูพืชและสัตว์มาทำลายข้าว ซึ่งประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวจะมีขึ้น ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี สำหรับตำบลศรีนาวาได้มีการจัดงานประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวขึ้น ปีนี้เป็นปีแรก โดยเริ่มจากหมู่ที่ 1 บ้านคีรีวัน และได้จัดกิจกรรมประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญข้าว และกิจกรรมสืบสานประเพณีเผาข้าวหลาม ของหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน ในตำบลศรีนาวา เป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวให้คงอยู่ต่อไป เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ของประชาชนในตำบลศรีนาวา และให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาและเห็นคุณค่าการทำนา และกิจกรรมประเพณีในท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ตำบลศรีนาวา สืบไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม