นราธิวาส- รองผู้ว่าฯนราธิวาส เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง”

นราธิวาส- รองผู้ว่าฯนราธิวาส เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง”

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง” ประธานได้อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีการมอบเกียรติบัตร ผู้นำ อช. ดีเด่น ได้เน้นย้ำ ข้อมูลต้องถูกต้อง ชัดเจน เช่น ข้อมูล จปฐ. กชช.2 ค เมื่อข้อมูลถูกต้อง จะได้แก้ปัญหาตรงจุด ให้อาหารปลา หว่านพันธุ์ปอเทียง แสดงนิทรรศการผ้าบาติก ทำไข่เค็ม เพาะถั่วงอกและการบำเพ็ญประโยชน์โดยการปลูกต้นไม้ จากนั้นไปชมฐานการเรียนรู้ 6 ฐาน คือ 1.ฐานขยายน้ำหมักชีวภาพ 2.ฐานบำบัดน้ำเสียโดยก้อนจุลินทรีย์ อีเอ็มบอล 3.ฐานการทำน้ำยาอเนกประสงค์ 4.ฐานเพาะงอก 5.ฐานการทำไข่เค็มสมุนไพร 6.ฐานการหมักปุ๋ยหมักด้วยทลายปาล์ม ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน พอเพียงบ้านคีรี หมู่ที่ 10 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

โดยมีนางสาวณัฐยา ศรีดำ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทั้ง 13 อำเภอ และตัวแทนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) ทั้ง 13 อำเภอๆละ 3 คน มาร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด โดยได้ใช้เงินจากผู้ที่บริจาค ปัจจุบันมีเงินกองทุนสะสมเพื่อสวัสดิการสมาชิกและการทำสาธารณะประโยชน์ ประมาณ 200,000 บาทเศษและปีนี้ได้เงินสมทบจากผู้นำอช.ทั้ง 75 ตำบลๆละ2คน เป็นเงิน 54,750 บาท ซึ่งแสดงถึงการรวมพลังที่เข้มแข็ง ของผู้นำอช.นราธิวาส การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ปฎิบัติตามมาตราการ ศบค.กำหนด เรื่องการป้องกันโควิดและระมัดระวังในเรื่องแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส