ลำพูน – จังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจน (ATK) เพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยในพื้นที่จังหวัดลำพูน

ลำพูน – จังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจน (ATK) เพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยในพื้นที่จังหวัดลำพูน

 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน , นายแพทย์สุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และ นายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยในพื้นที่จังหวัดลำพูน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ลำพูน ได้ดำเนินการจัดหาชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจน (Antigen Test Kit) ตามโครงการจัดซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจน (Antigen Test Kit)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 50/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 และมติที่ประชุมครั้งที่ 51/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โดยมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)ลำพูน ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน เป็นผู้รวบรวมข้อมูลของแต่ละอำเภอ เพื่อขอรับการสนับสนุนชุดตรวจ Antigen Test Kit ในการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 36,656 ชุด และรายงานผลการดำเนินการฯ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการฯ ทุกเดือนจนกว่าจะครบตามจำนวนที่ขอรับการสนับสนุน..

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน