24/07/2024

ร้อยเอ็ด…รัฐมนตรีช่วยมท.เปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567

ร้อยเอ็ด…รัฐมนตรีช่วยมท.เปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567

วันนี้( 4 กรกฎาคม 2567 ) เวลา 16.30 น. ที่ ค่ายลูกเสือชั่วคราวมณฑลทหารบกที่ 27 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พุทธศักราช 2567 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พุทธศักราช 2567 ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระบิดาผู้ก่อกำเนิดกิจการลูกเสือไทย ถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

เพื่อเป็นการปลูกฝัง ความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความนิยมไทย และความมีวินัยแก่เด็กและเยาวชน
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม ให้สมบูรณ์อย่างเต็มที่ และเพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้กำกับลูกเสือ รวมทั้งบุคลากรทางการลูกเสือได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจทักษะ เจตคติสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ไปพัฒนาส่งเสริม กิจการลูกเสือและเนตรนารีของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถบำเพ็ญประโยชน์ แก่สังคมได้อย่างแท้จริง

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า งานชุมนุมลูกเสือครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2567 กิจการลูกเสือมีอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติในการปลูกฝังและหล่อหลอมเยาวชน ที่แม้จะต่างกันโดยเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ด้วยความรักความเข้าใจอันดีต่อกัน

 

อีกทั้งกิจการลูกเสือยังเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีระเบียบวินัย รู้รักสามัคคี จงรักภักดี เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ จึงเป็นโอกาสอันดี ที่เยาวชนผู้มีอุดมการณ์เดียวกัน จะได้มาพบปะ ผูกมิตรไมตรีกัน และร่วมกันปฏิบัติ กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถ และทักษะต่างๆความรู้และความสัมพันธ์อันดีต่อกันนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติกิจการของแต่ละคนในอนาคต

 

รวมทั้งเสริมสร้างสังคม และโลกที่ทุกคน อาศัยอยู่ร่วมกัน ให้มีความผาสุกสงบยั่งยืนตลอดไปกำหนดการจัดงานในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2567 ณ ค่ายลูกเสือมณฑลทหารบกที่ 27 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ผู้บังคับการค่ายและผู้ประสานงาน วิทยากรประจำกิจกรรม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งสิ้น 2500 คน โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห) 081-377-2689

ข่าวที่น่าติดตาม