21/07/2024

“งานเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรม”

Screenshot

“งานเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรม”

รองศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกร กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม จัดงาน “งานเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรม” วิชาชีพเภสัชกรรม เป็นวิชาชีพที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในประเทศไทย ปีนี้นับเป็นปีที่ 111 นับตั้งแต่เริ่มมีการศึกษาเภสัชศาสตร์ใน กรุงสยามและได้สร้างคุณูปการให้ประเทศและสังคมมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่น่าภาคภูมิใจของบุคลากร ในวิชาชีพเป็นอย่างยิ่ง
สืบเนื่องจาก “สภาเภสัชกรรม” เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของเภสัชกรในประเทศไทย และมีหน้าที่กำกับดูแล มาตรฐาน จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ผดุงเกียรติและส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม รวมทั้งมีหน้าที่ให้การศึกษาแก่ประชาชนด้านเภสัชกรรม อีกด้วย เภสัชกรในประเทศไทย ที่มีจำนวนกว่า 49,000 (สี่หมื่นเก้าพัน) ท่านนั้น นับว่าเป็นขุมกำลังที่สำคัญของวงการสาธารณสุขไทย สามารถขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความมั่นคงด้านยา
เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ในการก่อตั้งสภาเภสัชกรรม ทางสภาเภสัชกรรมจึงดำริที่จะ จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติเภสัชกรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นผู้ซึ่งส่งเสริมเกียรติและศักดิ์ศรีเภสัชกรให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการมอบรางวัล “เภสัชกรแห่งชาติ” ทั้งนี้ “สภาเภสัชกรรม” ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นประธานในการมอบรางวัล สำหรับ “เภสัชกรแห่งชาติ” ผู้ทรงเกียรติ จำนวน 30 ท่าน อันได้แก่

1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรหญิงกฤษณา ไกรสินธุ์

2. รองศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์
3. เภสัชกรคทา บัณฑิตานุกูล

4. ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรจอมจิน จันทรสกุล
5. ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรจำลอง สุวคนธ์
6. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจุฑามณี สุทธิสีสังข์
7. ศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรหญิงฉวี บุนนาค
8. ดร. เภสัชกรตั้ว ลพานุกรม
9. คุณหญิง เภสัชกรหญิงทิพาพร สิตปรีชา
10. ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
11. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงธิดา นิงสานนท์
12. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงนพมาศ สุนทรเจริญนนท์

13. เภสัชกรหญิงเนตรนภิส สุชนวนิช
14. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรบุญอรรถ สายศร
15. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรประโชติ เปล่งวิทยา
16. เภสัชกรหญิงประดับ คชรัตน์
17. เภสัชกรประดิษฐ์ หุตางกูร
18. เภสัชกรประศาสน์ เจริญพานิช
19. ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพรอนงค์ อร่ามวิทย์
20. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงโพยม วงศ์ภูวรักษ์
21. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เภสัชกรภักดี โพธิศิริ
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรมังกร ประพันธ์วัฒนะ
23. เภสัชกรวิศิษฎ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
24. เภสัชกรหญิงศรีดารา วิจิโน
25. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เภสัชกรสมพล ประคองพันธ์

26. พันโท เภสัชกรสามารถ อังศุสิงห์
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงสำลี ใจดี
28. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงสุนาลินี นิโครธานนท์
29. ดร. เภสัชกรหญิงสุภาภรณ์ ปิติพร
30. รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุมนต์ สกลไชย

เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี สภาเภสัชกรรมและการมอบรางวัลเภสัชกรแห่งชาติ ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ “เภสัชกรแห่งชาติ” ทั้ง 30 ท่านที่ได้รับรางวัลแห่งความวิริยะ อุตสาหะเพื่อพัฒนาการสาธารณสุขและพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับ

ข่าวที่น่าติดตาม