25/07/2024

ชุมพร – เร่งการขับเคลื่อนและปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยพลัดถิ่น

ชุมพร – เร่งการขับเคลื่อนและปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยพลัดถิ่น

ธนากรโกศลเมธี รายงาน 0818923514

ชุมพร –  นายก อบจ.ชุมพร ตั้งคณะทำงาน ประสานการแก้ไขปัญหาสถานะสิทธิคนไทยพลัดถิ่นและประชากรกลุ่มเปราะบางจังหวัดชุมพร

วันที่ 1 ก.ค.67 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือสร้างหุ้นส่วนทางสังคมจังหวัดชุมพรพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยพลัดถิ่นและประชากรกลุ่มเปราะบาง โดยมีคณะอาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) , สมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร ผู้แทนสมาชิกสภาจังหวัด ผู้ช่วย ส.ส.เขต 2 นายก อบต.สองพี่น้อง เจ้าหน้าที่ อบต.สลุย องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

เพื่อสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยพลัดถิ่น และประชากรกลุ่มเปราะบาง สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “ชุมพรเมืองน่าอยู่เศรษฐกิจดีและมีคุณค่า มุ่งสู่การพัฒนายั่งยืน” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร (พ.ศ.2566-2570) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่ได้กำหนดให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ เพื่อนำไปสู่สังคมมีความเข้มแข็ง ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการสงเคราะห์ อัตราคนว่างงานต่อปีลดลง

 

โดยมีการจัดตั้งคณะทำงาน นายวนิพงศ์ มุณีน้อย รองนายก อบจ.ชุมพร เป็นประธานคณะทำงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมในจังหวัดชุมพรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยพลัดถิ่นและประชากรกลุ่มเปราะบางจังหวัดชุมพร สำรวจ ค้นหา รวบรวมข้อมูล และประสานงานให้เกิดการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านสถานะสิทธิคนไทยพลัดถิ่นและประชากรกลุ่มเปราะบางจังหวัดชุมพร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมเชิงหุ้นส่วนคนไทยพลัดถิ่นและประชากรกลุ่มเปราะบางจังหวัดชุมพร

 

ข่าวที่น่าติดตาม