25/07/2024

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการเยาวชนสืบสานงานศิลป์ถิ่นสองแคว เปิดเวทีสร้างสรรค์ ส่งเสริมเด็กและเยาวชนร่วมอนุรักษ์สืบสานงานศิลปะวัฒนธรรม ดนตรีและนาฎศิลป์

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการเยาวชนสืบสานงานศิลป์ถิ่นสองแคว เปิดเวทีสร้างสรรค์ ส่งเสริมเด็กและเยาวชนร่วมอนุรักษ์สืบสานงานศิลปะวัฒนธรรม ดนตรีและนาฎศิลป์

 

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสืบสานงานศิลป์ถิ่นสองแคว ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มี นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

ภายในพิธีได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสและเวทีที่สร้างสรรค์ อันจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จัก ตระหนักเห็นถึงคุณค่า และร่วมกันอนุรักษ์สืบสานในงานศิลปะวัฒนธรรม ดนตรีและนาฎศิลป์ของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1,000 คน และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์จากสถานศึกษา ส่วนราชการระดับจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมโครงการ

   

ภายในงานมีการจัดเวทีเสวนา “แนวทางส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ของจังหวัดพิษณุโลก” พร้อมทั้งมีกิจกรรมการประกวดแข่งขัน ดังนี้ 1.การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “เพลินพิศ…พิษณุโลก” 2.การประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “มุมใหม่ในเมืองสองแคว” 3.การประกวดการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 4.การประกวดดนตรีวงดุริยางค์เครื่องลม (Wine Ensemble) 5. การประกวดการแสดงคีตมวยไทย 6. การประกวดภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “มอง มุม ใหม่ เมืองสองแคว” 7.การประกวดวงดนตรีสากล นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีออเครสตร้า บทเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงแบบจำลองสัญลักษณ์พระแสงแห่งชัยชนะ การแสดงดนตรีอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “ฉายานิทรรศน์เมืองพิษณุโลก” ณ เรือนขุนพิเรนทรเทพ.

 

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

ข่าวที่น่าติดตาม