14/07/2024

ลำพูน – จังหวัดลำพูน จัดโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในอำเภอเมืองลำพูน ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 100%

ลำพูน – จังหวัดลำพูน จัดโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในอำเภอเมืองลำพูน ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 100%

 

ที่ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการ โรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในอำเภอเมืองลำพูน ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า100% และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า100% และมอบป้ายโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า โดยมี นางสาวนิรมล วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเต็มร้อยเรดิโอลำพูน ในนามของคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในอำเภอเมืองลำพูน ปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า และผู้ดำเนินโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในอำเภอเมืองลำพูนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 100% มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2567ที่ผ่านมา

นางสาวนิรมล วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเต็มร้อยเรดิโอลำพูน กล่าวว่า เนื่องด้วยเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดลำพูน ตระหนักถึงผลกระทบของการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า จากข้อมูลผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 พบว่าประชากรไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า มีจำนวน 78,742 คน โดยผู้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า 24,050 คน อายุระหว่าง 15-24 ปี ด้วยสถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนแพร่ระบาดอย่างหนัก เด็กและเยาวชนเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันอย่างเปิดเผย เสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนยิ่งรุนแรงมากขึ้น

โดยได้ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และเครือข่ายสื่อมวลชน ดำเนินโครงการโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาในอำเภอเมืองลำพูนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า100% เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดนโยบายโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษาในอำเภอเมืองลำพูนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า 100% ผลักดันให้ผู้มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ กำหนดนโยบายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในการควบคุมดูแล สร้างความเข้าใจกับครู อาจารย์ ผู้ปกครอง สาธารณสุขอำเภอ ตำรวจ รวมถึงนักเรียน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มีคำสั่งจังหวัดลำพูน แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในอำเภอเมืองลำพูน ปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยมีความมุ่งหวังว่าทุกโรงเรียนในจังหวัดลำพูนจะร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งเกิดโรงเรียนต้นแบบในการดำเนินงานตาม 7 มาตรการ เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ของเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) มีโรงเรียนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ร่วมกับ จังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.)ลำพูน, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน, และผู้แทนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นอกจากนี้ ภายหลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯแล้ว จะมีพิธีมอบป้ายโรงเรียนปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลโรงเรียนในสังกัดที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน และการอบรมพัฒนาศักยภาพครูโดยการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ล่อลวงเยาวชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” และ “การดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่..

นายโยธิฯ กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาของบุหรี่ไฟฟ้า เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญเร่งด่วนประการหนึ่ง ที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย(มท.) พร้อมได้ให้ความสำคัญโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการจัดระเบียบสังคม ที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้กำชับ สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบูรณาการป้องกันและปราบปรามการลักลอบและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวดและจริงจัง เนื่องจากมีความเป็นกังวลต่อเด็กและเยาวชนที่จะกลายเป็นนักสูบหน้าใหม่ ซึ่งจะได้รับอันตรายต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในอนาคต

จังหวัดลำพูนได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับปัญหาการสูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ของกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาซึ่งส่งผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนอีกทั้งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การเสพสารเสพติดที่ร้ายแรงรวมถึงปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรง และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยในปีงบประมาณ พุทธศักราช 2567 จังหวัดลำพูนได้กำหนดให้โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองลำพูนเป็นพื้นที่นำร่องในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในอำเภอเมืองลำพูนปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า 100% รวมทั้ง ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในอำเภอเมืองลำพูน ปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า โดยทำหน้าที่กำหนดแนวทางและตรวจติดตามประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนได้ตั้งเป้าหมาย ที่จะดำเนินการขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินโครงการดังกล่าว ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดลำพูนต่อไป นอกจากนี้ คณะทำงานฯ จะได้ดำเนินการตรวจประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 7 มาตรการ และจะประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งจะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูโรงเรียนมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในอำเภอเมืองลำพูน ปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนต่อไป..

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

ข่าวที่น่าติดตาม