22/07/2024

ปทุมธานี “พ่อเมืองปทุมธานี” เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามแผนยุทธการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหาเสพติดแบบครบวงจร จังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ. 2567

ปทุมธานี “พ่อเมืองปทุมธานี” เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามแผนยุทธการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหาเสพติดแบบครบวงจร จังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ. 2567

 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 11.00 น. ณ มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามแผนยุทธการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหาเสพติดแบบครบวงจร จังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2567 ณ มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 

โดยมีพระครูวชิรรัตนสุนทร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย นายธนากร คัยนันท์ ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.อ.วินัย อภัยกุลชร รอง ผอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี พ.ต.อ.วรยุทธ พงษ์ตัน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอลาดหลุมแก้ว หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการอำนวยการ และ คณะทำงานดำเนินการตามแผนยุทธการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหาเสพติดฯ ซึ่งโครงการนี้มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จำนวน 100 คน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

 
โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามแผนยุทธการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหาเสพติดแบบครบวงจร จังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ.2567 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม ด้วยการฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ การแนะแนวทางด้านการศึกษา และฝึกทักษะการใช้ชีวิต ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ที่มีเป้าหมายสำคัญ คือการให้ผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ลด ละ เลิก และหัวใจสำคัญของการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่กลับไปใช้หรือเสพยาเสพติด โดยสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม