22/07/2024

มุกดาหาร​ -​ธรรมาภิบาลมุกดาหาร ลงสอดส่องการก่อสร้างถนนของ ทต.ดอนตาล พบปัจจัยเสี่ยงจากถนนมีระดับไม่เท่ากัน

มุกดาหาร​ -​ธรรมาภิบาลมุกดาหาร ลงสอดส่องการก่อสร้างถนนของ ทต.ดอนตาล พบปัจจัยเสี่ยงจากถนนมีระดับไม่เท่ากัน

 

  

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567​นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร (ก.ธ.จ.มุกดาหาร) พร้อมด้วยที่ปรึกษาและกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่สอดส่องการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนราษฎรนิยม หมู่ที่ 3 ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 780,000 บาท โดยเทศบาลตำบลดอนตาล (ทต.ดอนคาล) เพื่อสอดส่องว่าการดำเนินงานก่อสร้างมีความถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ใช้งานได้จริงตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง มีความคุ้มค่า และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่ โดยมีเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลดอนตาล ร่วมลงพื้นที่ด้วย

   

ผลการสอดส่องการก่อสร้างของโครงการพบว่า
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสร้างใหม่จะอยู่ระหว่าง 2 ข้างทางของถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเดิม แต่มีระดับพื้นถนนไม่เสมอกัน โดยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่สร้างใหม่มีระดับต่ำกว่าถนนเดิมประมาณ 5 เซนติเมตร ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุแก่ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ อีกทั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำขึ้นใหม่ไม่มีช่องทางเดินเท้า จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เดินบนถนนด้วยเช่นกัน ซึ่งที่ปรึกษาและกรรมการเห็นว่าอาจมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ โดยเห็นควรเสนอแนะให้เทศบาลตำบลดอนตาลเร่งปรับปรุงแก้ไขให้ถนนเก่าและใหม่มีระดับเดียวกัน และควรมีช่องทางเดินเท้า เพื่อให้ถนนมีความสะดวกปลอดภัย ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีต่อไป

 

ภาพ​/ข่าว​ เด​วิท​ โชคชัย​มุกดาหาร​ รายงาน​ 092-5259777​

ข่าวที่น่าติดตาม