25/07/2024

ลำปาง-อบจ.ลำปาง ร่วมกับ สสจ.ลำปาง  จัดมหกรรมสมุนไพรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Lampang Herbal Expo 2024

ลำปาง-อบจ.ลำปาง ร่วมกับ สสจ.ลำปาง  จัดมหกรรมสมุนไพรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก Lampang Herbal Expo 2024
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางวันนา ดำเนินสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ดร.ณัฐกรณ์ ชูช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และผศ.ดร.โอฬาร อ่องฬะ ทีมพัฒนาระบบสนับสนุนพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์(SRA) เพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม หน่วยบริหารและจัดการทุกด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บทพ) ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง เรื่องการจัดมหกรรมสมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3 หัตถการการแพทย์แผนไทย สมุนไพรพื้นบ้าน อาหารเป็นยา Lampang Herbal Expo 2024 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2567 ณ ลานรถม้า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง
 
จากการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของจังหวัดลำปางพบว่า จังหวัดลำปางมีศักยภาพด้านการปลูกพืชสมุนไพรและมีชนิดของสมุนไพรที่หลากหลาย อีกทั้งมีปราชญ์ชาวบ้านหมอพื้นบ้านกระจายอยู่เป็นจำนวนมากในทุกๆอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมองเห็นโอกาสในการพัฒนาให้จังหวัดลำปางเป็นเมืองสมุนไพรการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้านชั้นเลิศของภาคเหนือตอนบน จึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง, สมาคมเครือข่ายแพทย์แผนไทยลำปาง,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง,
   
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง, และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง จัดงานมหกรรมสมุนไพร ซึ่งการจัดงานครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3 โดยใช้จุดเน้นเรื่องอาหารเป็นยา เป็นกิจกรรมที่ตอกย้ำการพัฒนาความเป็นผู้นำด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกการพื้นบ้านของจังหวัดลำปาง โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมนิทรรศการสมุนไพร การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก การประกวดเมนูสุขภาพอาหารเป็นยา การประกวดผลงานวิชาการการแพทย์แผนไทย การประกวดนิทรรศการด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกการเสวนาในหัวข้อต่างๆ
จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวลำปางและจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมสมุนไพร การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3 ตามวัน-เวลา ดังกล่าว
ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม