22/07/2024

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาส ปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาส ปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ระยะเร่งด่วน 3 เดือน พื้นที่เป้าหมาย 25 จังหวัด ย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการสนธิกำลังกันปฏิบัติร่วมมือกันปราบปรามแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

 

 

วันนี้ (26 มิ.ย.67) เวลา 06.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยแถวกวาดล้างยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม) ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมี นายวีรพัฒน์ บุณฑริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส , ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9, นายอำเภอเมืองนราธิวาส , ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมฯ

 

ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานรัฐ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง พร้อมให้มีผลการจับกุมผู้กระทำความผิด และเป็นรูปธรรม ซึ่งมีพื้นที่สีแดงที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง จำนวน 25 จังหวัด โดยกำหนดแผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2567) เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหา เชิงโครงสร้างองค์รวมที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมอย่างมีนัยสำคัญ

 

จึงทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่สามารถดำเนินการได้ ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง รัฐบาลได้เร่งรัดการปฏิบัติให้เกิดผลรูปธรรม เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติให้ประชาชนเห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนให้สูงขึ้น ไม่ให้ปัญหายาเสพติดสร้างความเดือดร้อนกับประชาชน

 
“จังหวัดนราธิวาสได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ทั้งในเชิงป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน” ขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกันเพื่อเร่งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด โดยการดำเนินการค้นหาผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกหมู่บ้าน ชุมชน ทั้งผู้ใช้ผู้เสพและผู้มีอาการทางจิตและผู้ค้าด้วยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ต่อไป

 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม