24/07/2024

สระบุรี-เตรียมจัดแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สระบุรี-เตรียมจัดแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

   

วันนี้(25 มิ.ย.67) ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี นายบัญชา เ เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสระบุรี เพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่จัดงาน และมอบหมายภารกิจแก่คณะกรรมการด้านต่างๆ โดยมี คณะกรรมการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

   

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้สมวัยรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมถึงรณรงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการนำจักรยานขาไถมาใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ทั้งนี้ การแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสระบุรีย กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม 2567 ที่สนามแข่งองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในส่วนของการแข่งขัน ได้แบ่งออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ 3 ปี 4 ปี 5 ปี และ 6 ปี อีกทั้งที่ประชุมยังได้มอบหมายให้แต่ละอำเภอคัดเลือกเด็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นตัวแทนของอำเภอ ส่งเข้าแข่งขันในระดับจังหวัด ต่อไป

 

/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม