21/07/2024

กาฬสินธุ์เขื่อนลำปาวระดมทุกภาคส่วนร่วมวางแผนจัดการน้ำหน้าฝน

กาฬสินธุ์เขื่อนลำปาวระดมทุกภาคส่วนร่วมวางแผนจัดการน้ำหน้าฝน

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวระดมทุกภาคส่วนประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน หรือ JMC เพื่อร่วมกันวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำปาวในฤดูฝนปี 2567 เพื่อให้เกิดการจัดสรรน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยล่าสุดยังคงส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ลำน้ำชีตอนล่าง และเริ่มส่งน้ำเข้าคลองรวมเฉลี่ยวันละ 5.59 ล้านลบ.ม. ด้าน ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ยืนยันปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเตรียมแปลงเพาะปลูก และเพียงพอทุกกิจกรรมในช่วงหน้าฝนนี้อย่างแน่นอน

 

ที่ห้องประชุมศาลาร่มโพธิ์นุกูลทองทวี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานหรือ JMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายสำรวย อินพิทักษ์ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว นายจิตติพงษ์ ภูผาลัย หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำส่วนบริหารจัดการน้ำ และบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 6 พร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้ใช้น้ำ และตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วมประชุม เพื่อสรุปประเด็นปัญหาการส่งน้ำ สถานการณ์น้ำ แผนการปลูกพืช และร่วมกันวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี 2567 และพิจารณากำหนดวันการส่งน้ำเพื่อการเกษตร

 
นายสำรวย อินพิทักษ์ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว กล่าวว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน หรือJMCนั้นจัดขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการชลประทานในด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา และกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตามแนวทาง และเป้าหมายการของการจัดการน้ำ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อที่จะทำให้เกิดการจัดสรรน้ำอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และยั่งยืน รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ำชลประทานอย่างสูงสุด โดยในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมมีมติส่งน้ำฤดูฝน 2567 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 และหยุดการส่งน้ำประมาณปลายเดือนตุลาคม 2567

 

นายสำรวย กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนลำปาวล่าสุด มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 649 ล้าน ลบ.ม.จากปริมาณความจุที่ระดับเก็บกัก 1,980 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 32.79 ซึ่งปัจจุบันทางโครงการฯ ยังคงส่งและระบายน้ำทางอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม หรือจุดผันน้ำ และส่งน้ำผ่านอาคารระบายน้ำ หรือสปิลเวย์ ลงสู่ลำน้ำปาวไหลไปยังแม่น้ำชี เพื่อช่วยในการอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร เลี้ยงสัตว์ รักษาระบบนิเวศตลอดลำน้ำชีตอนล่าง รวมทั้งส่งน้ำเข้าคลองส่งน้ำระบบชลประทานรวมเฉลี่ยวันละ 5.59 ล้าน ลบ.ม. ในส่วนพื้นที่การเพาะปลูกข้าว พืชไร่ และการทำประมงในปีนี้คาดว่าจะเต็มพื้นที่ประมาณ 300,000 ไร่ อย่างไรก็ตามยืนยันว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่เพียงพอสำหรับส่งน้ำเพื่อการเกษตรและใช้ทุกกิจกรรมอย่างแน่นอน พร้อมขอฝากถึงพี่น้องเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด และแบ่งปันน้ำให้ได้ใช้น้ำกันอย่างทั่วถึง

 

ข่าวที่น่าติดตาม