25/07/2024

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาส ร่วมสังเกตการณ์การฝึกปฏิบัติภาคสนามของจิตอาสา 904 ณ ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมืองนราธิวาส

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาส ร่วมสังเกตการณ์การฝึกปฏิบัติภาคสนามของจิตอาสา 904 ณ ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมืองนราธิวาส

 

 

ณ สนามฝึกศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 4 ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมืองนราธิวาส ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 4 ร่วมสังเกตการณ์การฝึกกระโดดหอสูง 34 ฟุต และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ , วิชาเงื่อนเชือก ในหลักสูตรของการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 4) ประจำปี 2567

 

สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 4) เป็นรุ่นที่ 4 ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 4 ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 10 – 26 มิถุนายน 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในลักษณะการเป็นจิตอาสา สร้างผู้นำที่มีความเสียสละ มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่

   

และมีจิตสาธารณะเป็นเครือข่ายจิตอาสาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน โดยได้คัดเลือกเยาวชน และนักเรียนเข้ารับการอบรมเป็นรุ่นแรก จำนวน 60 คน และผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 140 คน จากข้าราชการ และประชาชน ใน 14 จังหวัดภาคใต้ รวม 200 คน และมีวิทยากร และเจ้าหน้าที่ดูแลการฝึก จำนวน 77 คน

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส

ข่าวที่น่าติดตาม