22/07/2024

กาฬสินธุ์-คนเก่งเมืองน้ำดำ “รองฯรุจติศักดิ์” มอบเกียรติบัตรที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

 

วันที่ 20 มิ.ย. 67 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์  นายรุจติศักดิ์  รังษี รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์จัดขึ้น ซึ่งมีผู้เข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้ จำนวน 24 คน

 

 

นางนุชรัตน์  ประสิทธิศิลป์ชัย  ศึกษาธิการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า  ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. ได้กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 7,762 คน มีนักเรียนที่ทำคะแนนได้เต็ม 100 คะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 14 คน และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จำนวน 9 คน รวมจำนวน 23 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 6,020 คน

   

จากผลการทดสอบฯ มีนักเรียนที่ทำคะแนนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 1 คน รวมผู้เข้ารับเกียรติบัตรในครั้งนี้ จำนวน 24 คน

นายรุจติศักดิ์  รังษี รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้กล่าวชื่นชมคณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ที่ได้รับเกียรติบัตรดังกล่าว ว่าสมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี และขอให้รักษาคุณภาพและพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป และขอให้มุ่งมั่น ในการศึกษาเล่าเรียน และตั้งมั่นในการทำคุณความดี ขยัน อดทน ได้เป็นที่พึ่งของตนเองและครอบครัว ทั้งจะได้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ข่าวที่น่าติดตาม