12/07/2024

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก มอบทุนการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ปีการศึกษา 1/2567 ให้นักศึกษาในเขต อ.เมืองพิษณุโลก รวม 82 ราย

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก มอบทุนการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ปีการศึกษา 1/2567 ให้นักศึกษาในเขต อ.เมืองพิษณุโลก รวม 82 ราย

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเชาวฤทธิ์ ฉายะกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและทุนช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ปีการศึกษา 1/2567 ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวิโรจน์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน

 

ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก นายนฤภพ ลิมปะพันธุ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายจรวย ดีแล้ว รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบทุนการศึกษาฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองและเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีฐานะยากจน ยากไร้หรือด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและอนาคตที่ดีแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีฐานะยากจน ยากไร้หรือด้อยโอกาส โดยในวันนี้เป็นการมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส.จำนวน 32 ราย และระดับปริญญาตรี จำนวน 50 ราย รวมทั้งสิ้น 82 ราย

   

สำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและทุนช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นี้มีนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษาและทุนช่วยเหลือภาคเรียนที่1/2567 จำนวนทั้งสิ้น 896 ราย โดยแบ่งตามระดับการศึกษาดังกล่าว ดังนี้ ระดับประถมศึกษา จำนวน 374 ราย รายละ 1,000 บาท,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 37 ราย รายละ 2,000 บาท,ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 100 ราย รายละ 3,000 บาท และระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจะได้รับทุนรายละไม่เกิน 33,000 บาท.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลกได้

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม