13/07/2024

นครปฐม อบจ.นครปฐม ลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม เพื่อสนับสนุนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้มีภาวะพึ่งพิงให้มีสุขภาวะที่ดีต่อไป

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายขจรเดช พนคุณชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรี นายรุน วิจารณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศีรษะทอง นายปรีชา บุญก่ำ นายกเทศมนตรีตำบลดอนยายหอม นายเกรียงไกร อินทรกวี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า นายเฉลิมพล ซังฮี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล และนางสาวยศณนัญธร ศรีเล็กดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม เพื่อสนับสนุนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้มีภาวะพึ่งพิงให้มีสุขภาวะที่ดีต่อไป

 

นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า อบจ.นครปฐม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้ดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม ตามมติคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครปฐม ในการประชุม ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ได้แก่ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 จำนวน 5 แห่ง รวมทั้งสิ้น 11 หลัง รวมงบประมาณที่ขออนุมัติทั้งสิ้น 916,514.71 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์) ดังนี้

 

1. เทศบาลตำบลนครชัยศรี งบประมาณ 76,000 บาท
2. เทศบาลตำบลศีรษะทอง งบประมาณ 462,000 บาท
3. เทศบาลตำบลดอนยายหอม งบประมาณ 128,424.71 บาท
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า งบประมาณ 199,400 บาท
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหินมูล งบประมาณ 50,300 บาท

 

โครงการสนับสนุนแพมเพิสสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 20,233 บาท
และโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ
ครั้งที่ 1 จำนวน 19 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 2,316,299.19บาท
ครั้งที่ 2 จำนวน 22 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 2,176,129.01บาท
ครั้งที่ 3จำนวน 11 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 916,514.71 บาท รวมจำนวน 52 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 5,408,942.91 บาท
…………………………….
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม-ข่าว

ข่าวที่น่าติดตาม