23/07/2024

สระบุรี -จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2567 บำรุงรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นไม้ทรงปลูก ภายใต้โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์ป่าเพื่อราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

สระบุรี -จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2567 บำรุงรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นไม้ทรงปลูก ภายใต้โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์ป่าเพื่อราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

 

นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 กิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมบำรุงรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นไม้ทรงปลูก ภายใต้โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์ป่าเพื่อราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ พุแค ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรม

นางสาววีรยา โอชะกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี กล่าวว่า กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 กิจกรรมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมบำรุงรักษา และปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นไม้ทรงปลูก ภายใต้โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกป่าอาสาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยปลูกตันไม้ด้วยพันธุ์ไม้ท่องถิ่น ปลูกคละต้น กระจายไม่เป็นแถวเป็นแนว เลียนแบบ ป่าธรรมชาติ เพื่อช่วยให้ผืนป่าต้นน้ำลำธารมีสภาพความอุดมสมบูรณ์ บำรุงรักษาและปรับปรุง ภูมิทัศน์ต้นไม้ทรงปลูกของทุกพระองค์ทั่วประเทศ และดำเนินการเพาะขยายพันธุ์กล้าไม้จากต้นไม้ทรงปลูกเพื่อให้ประชาชนนำไปปลูกในพื้นที่ตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในปีนี้ด้วย

 

โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี จึงได้จัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมปลูกต้นไม้จะดำเนินการปลูก ” “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้ประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลูก “ต้นรัง” ซึ่งเป็นกล้าไม้ที่สวนพฤกษศาสตร์พุแค ได้ทำการเพาะขยายพันธุ์ จากต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และต้นไม้ชนิดอื่น จำนวน 20 ชนิด กิจกรรมบำรุงรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ต้นไม้ทรงปลูก จำนวน 3 ต้น คือ “ตันทองกวาว” ทรงปลูกโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” ต้นรัง” ทรงปลูกโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ “ตันกัลปพฤกษ์”ทรงปลูกโดย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 

วันต้นไม้ประจำปีครั้งแรกของโลกถือกำหนดร้อยกว่าปีในมลรัฐ NEBRASKA ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2515 มีประชาชนในมลรัฐ NEBRASKA ร่วมกันปลูกต้นไม้ได้กว่าหนึ่งล้านต้นและได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อมามลรัฐอื่นๆก็ได้ดำเนินการตามโครงการกำหนดวันต้นไม้ประจำปีของแต่ละมลรัฐขึ้นความคิดนี้ได้แพร่หลายไปทั่วโลกในประเทศไทยปีพ.ศ.2481 ถือว่าเป็นวันต้นไม้ประจำปีอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยปีพ.ศ. 2494 ที่ประชุมใหญ่ของ FAO มีมติให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของแต่ละชาติ โดยถือเอาวันชาติเป็นวันต้นไม้อยู่แล้วจึงได้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่งมีมติให้ถือเอาวันชาติคือวันที่ 24 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ”

 

ต่อมาปีพ.ศ. 2503 ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ยกเลิกวันชาติและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2503 กำหนดให้ “วันเข้าพรรษา” เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติแทนปีพ.ศ. 2532 ได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรีว่าปัจจุบันสภาพของฤดูกาลได้เปลี่ยนแปลงไปมากต้นไม้ที่ปลูกในวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูฝนเมื่อฝนทิ้งช่วงเกิดสภาวะขาดแคลนน้ำต้นไม้ไม่สามารถตั้งตัวได้ก่อนถึงฤดูแล้งทำให้ได้รับความเสียหายจึงขอให้พิจารณาอนุมัติให้วันวิสาขบูชาซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมและเป็นระยะเริ่มต้นของฤดูฝนเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติแทนและคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ปัจจุบันวันวิสาขบูชาจึงเป็น “วันต้นไม้ประจำปีของ

 

ชาติ”/ดำรงค์ ชื่นจินดา รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม