23/07/2024

กาฬสินธุ์ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจจากผู้มาร่วมงาน

กาฬสินธุ์ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจจากผู้มาร่วมงาน

 

 

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.67 ที่ห้องประชุมอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา จ.กาฬสินธุ์ สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.กาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการกีฬาจ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รองผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมดังกล่าวมีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 และการเป็นเจ้าภาพกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่ 7 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3

 

 

นายพิพัฒน์ วิชัยรัมย์ ผอ.สนง.กกท.จ.กาฬสินธุ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 40 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้จ.ชลบุรีเป็นเจ้าภาพในการจัดในวันทึ่ 23 มี.ค.-3 เม.ย.68 ซึ่งในแต่ละภาคจะต้องมีเจ้าภาพหาตัวแทนระดับภาคไปแข่งขันในระดับชาติ

และจากการหารือในเบื้องต้นของจ.กาฬสินธุ์ ผอ.สนง.กกท.ภาค 3 และ หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาเห็นชอบให้จ.กาฬสินธุ์ รับเป็นเจ้าภาพ

ในวันนี้จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกีฬา จ.ดกาฬสินธุ์ ทั้ง 20 คนที่เข้ามาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

ทั้งนี้ นายประยงค์ โมคภา นายกสมาคมกีฬา จ.าฬสินธุ์ กล่าวเห็นชอบในการรับจัดเป็นเจ้าภาพโดยจะจัดเตรียมหางบประมาณให้เพียงพอ ทั้งในงบของ กกท .งบจากจังหวัด อบจ.และภาคเอกชน

ในขณะที่นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล ที่ปรึกษาหอการค้าจ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จ.กาฬสินธุ์ ให้ความเห็นชอบสนับสนุนที่จะทำให้เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจากคณะนักกีฬา ผู้ติดตามและผู้มาร่วมชมการแข่งขันที่คาดว่าจะมีประมาณ10,000 คน ในช่่วงเวลาของการแข่งขันกีฬาเยาวชนภาค 3 วันทึ่ 6-16 พ.ย.67 และแข่งขันกีฬาอาวุโสภาค 3 วัน ระหว่างวันที่ 20-26 พ.ย.67 โดยจะใช้ชื่อว่า”กาฬสินธุ์เกมส์” และชัยสุนทรเกมส์ เป็นเอกลักษณ์ของการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเยาวชนภาค3และกีฬาอาวุโสภาค 3

************************************** ************************************** **************************************