21/07/2024

กาฬสินธุ์เลือกตั้ง อสม.เฝ้าระวังโรคประจำถิ่นคึกคักได้สวัสดิการเพิ่มเดือนละ 2 พันบาท

กาฬสินธุ์เลือกตั้ง อสม.เฝ้าระวังโรคประจำถิ่นคึกคักได้สวัสดิการเพิ่มเดือนละ 2 พันบาท

ชาวบ้านตูม ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ตบเท้าเลือกตั้ง อสม.คนใหม่ 2 ตำแหน่ง แทน อสม.คนเก่าที่ลาออกและเสียชีวิต ด้านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชี้ เป็นการเลือกตั้งตามหลักการ เพื่อให้ได้ อสม.เข้ามาดูแลสุขภาพชาวบ้านในความรับผิดชอบให้ครอบคลุมคนละ 15 ครัวเรือน บรรยากาศการเลือกตั้งทั่วไปมีความคึกคัก และเข้มข้นทุกหมู่บ้าน เนื่องจากต้องการเข้ามาเป็นจิตอาสา ดูแลสุขภาพชาวบ้าน เฝ้าระวังโรคประจำถิ่น และได้สวัสดิการดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา

ที่ศาลาการเปรียญวัดโพธิ์ชัย บ้านตูม หมู่ 4, หมู่ 19 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นางพัชราลัย คณะทอง ผญบ.ตูม หมู่ 4 เป็นประธานการเลือกตั้ง อสม.หมู่ 4 โดยมีนายอิทธิพล พลโคกก่อง ครู รร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้ง ทั้งนี้ เป็นการเลือกตั้ง อสม. แทนตำแหน่งที่ว่าง 2 อัตรา ขณะที่มีผู้ลงสมัคร 3 คน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

นางพัชราลัย คณะทอง ผญบ.ตูม หมู่ 4 กล่าวว่า ตามที่ อสม.บ้านตูม หมู่ 4 ว่างลง 2 อัตรา เนื่องจากลาออก 1 คน และเสียชีวิต 1 คน นายอำนวย ภูทองกลม ผอ.รพ.สต.บ้านตูม ในฐานะกำกับดูแล อสม. ในพื้นที่ จึงได้ร่วมกับผู้นำชุมชน และ อสม. ดำเนินการจัดการสรรหา อสม.คนใหม่เข้ามาทดแทน เพื่อให้เติมเต็มตามอัตรากำลัง อสม. ที่ต้องเข้ามาทำหน้าที่ดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน คนละ 15 ครัวเรือน เหมือนที่ปฏิบัติกันมา
นางพัชราวัยกล่าวอีกว่า ในการสรรหา อสม.คนใหม่ 2 อัตราดังกล่าว ปรากฏว่ามีผู้สมัครใจที่จะเข้ามาเป็น อสม.ด้วยกัน 3 คน จึงได้มีมติที่จะเลือกตั้ง อสม.โดยการลงประชามติรูปแบบการกาคะแนน หรือลงคะแนนเสียงแบบปิด เหมือนการเลือกตั้งโดยทั่วไป เพื่อความโปร่งใส ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เลือกอย่างเสรี ให้ความเป็นธรรมกับผู้สมัคร และลดความขัดแย้งในชุมชน

“สำหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ลงสมัคร อสม.การศึกษาระดับ ม.3 เป็นต้นไป อายุระหว่าง 18-60 ปี เป็นผู้มีจิตอาสา เสียสละต่อส่วนรวม และมีเวลาปฏิบัติงาน ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนร่วมงานอย่างเต็มที่ เปิดรับสมัคร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ระหว่างวันที่ 14-16 พ.ค.ที่ผ่านมา และกำหนดเวลาเลือกตั้งในวันนี้ 2 ชม.ตั้งแต่เวลา 08.00-10.00 น. ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ใช้ระเบียบหมือนการเลือกตั้งทั่วไป 1 คน กาได้ 2 เบอร์ ผู้ชนะที่ได้คะแนนสูงสูงอันดับ 1 และอันดับ 2 จะได้รับสิทธิ์เป็น อสม. โดยผลการเลือกตั้ง ได้ อสม.บ้านตูมหมู่ 4 คนใหม่ 2 คนคือ อันดับ 1 นางวนิดา อาสาคติ ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 137 คะแนน และอันดับ 2 นางปิยธิดารัตน์ ไทยทองนุ่ม ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้ 125 คะแนน ซึ่งทุกขั้นตอนการเลือกตั้ง เป็นไปอย่างโปร่งใส ทุกคนยอมรับในผลการเลือกตั้งตามแนวทางประชาธิปไตย” นางพัชราวัยกล่าว

 

ด้านนายประสิทธิชัย กัลยาสนธิ รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน อสม.กาฬสินธุ์ทั้ง 18 อำเภอมีประมาณ 18,000 คน ที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน ผลงานดีเยี่ยม โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งการให้บริการสุขภาพพี่น้องประชาชน ทั้งกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง และการแจ้งข่าวสาร เฝ้าระวังโรคประจำถิ่น มีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อื่นๆ ในเชิงสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ค่าตอบแทน หรือสวัสดิการค่อนข้างน้อย หากเทียบกับปริมาณงานและภารกิจที่ทำอย่างต่อเนื่อง ทุกวัน โดย อสม.แต่ละคน รับผิดชอบดูแลถึง 15 ครัวเรือน
นายประสิทธิชัยกล่าวอีกว่า จากการประเมินผล อสม.ทุกคน ต่างปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ มีการพัฒนาศักยภาพ ความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพพี่น้อง เฝ้าระวังการเกิดโรคประจำฤดูหรือโรคประจำถิ่น ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ตามคำขวัญ อสม. แจ้งข่าวร้าย กระจายข่าวดี ชี้บริการ ประสานงานสาธารณสุข บำบัดทุกข์ประชาชน ดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี แม้จะเป็นชาวบ้าน ก็สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ “อสม.เสียสละ กล้าหาญ อดทน มุ่งทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม” เดิมระยะแรกเคยได้ค่าตอบแทนเดือน 600 บาท ต่อมาปรับขึ้นเดือนละ 1,000 บาท และรักษาพยาบาลฟรี ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเงินสวัสดิการให้อีกเดือนละ 1,000 บาท เป็นเดือนละ 2,000 บาท มีผลตั้งแต่เดือน เม.ษ. 67 เป็นต้นไป

 

“อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ อสม.ที่สิ้นสภาพคือเสียชีวิต หรือลาออกนั้น การสรรหา อสม.คนใหม่เข้ามาแทน ใช้หลักการตามหลักการเป็นการวินิจฉัยร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผอ.รพ.สต., ประธานชมรม อสม.และ อสม.ในการคัดสรรหรือพิจารณาบุคคลที่จะเข้ามาเป็น อสม. โดยผ่านกระบวนการสรรหาหรือเห็นชอบ ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามเชิงสังคม หรือมติเสียงส่วนใหญ่ ส่วนในกรณีมีการเลือกตั้ง เนื่องจากมีผู้ประสงค์จะเข้ามาเป็น อสม.หลายคน หรือมากกว่าอัตราที่ว่าง จึงทำการออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย ทั้งเปิดเปิดเผยและทางลับก็สามารถทำได้ ตามมติเชิงสังคมนั้นๆ โดยที่ผ่านมาพบว่าหลายหมู่บ้าน ที่มีการเลือกตั้ง อสม.บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก เข้มข้น แต่ก็ลุล่วงด้วยความเรียบร้อย ด้วยความปรองดองสมานฉันท์ ทั้งนี้ เพราะอยากเข้ามาเป็นจิตอาสา และเหตุจูงใจอีกประการคือ อสม.มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล มีการทำประกันชีวิต อสม.และคู่สมรส และได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นดังกล่าว” นายประสิทธิชัยกล่าวในที่สุด

ข่าวที่น่าติดตาม